گالری

گفتگوی رئیس کُل د افغانستان بانک

فلم گرافیک

گفتگوی اختصاصی رئیس کُل د افغانستان بانک

اطلاعیه د افغانستان بانک در رابطه به اعطای جواز فورکس

اطلاعیه د افغانستان بانک

اطلاعیۀ د افغانستان بانک

گفتگوی رئیس کُل د افغانستان بانک

مصاحبه محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک با تلویزیون یک

مصاحبه محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک

اطلاعیه د افغانستان بانک

مصاحبه رئیس کُل د افغانستان بانک

کنفرانس مطبوعاتی هیئت رهبری د افغانستان بانک

اطلاعیه د افغانستان بانک

اطلاعیه د افغانستان بانک در رابطه به اخذ پولهای مندرس

توضیح مختصر در مورد بانکداری اسلامی

کنفرانس مطبوعاتی هیئت رهبری د افغانستان بانک

Pagination