دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تامین خدمات بسته ورانتی هاردویر (Dell Warranty Packeage) برای حمایت تخنیکی سرور ها ضرورت آمریت ثبت اعتبارات عامه (PCR)

Publish Date: Feb 24, 2019

Closing Date: Mar 16, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تامین خدمات بسته  ورانتی  هاردویر (Dell Warranty Packeage)  برای حمایت تخنیکی سرور ها  ضرورت آمریت ثبت اعتبارات عامه (PCR)

شماره دعوت به داوطلبی :  DAB/98/NCB/NCS09

برای معلومات بشتر لطف نموده فایل PDF  بالا را دانلود نماید.