اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست مدیرتوسعه پالیسی آمریت عمومی منابع بشری به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: مدیر توسعه پالیسی گرید : هشتم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : • طرح و تعدیل پالیسی ها، مقررات و لوایح منابع بشری و پلان های...
Feb 26, 2019 -
اعلان کاریابی
پُست عضو مدیریت مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم آمریت نظارت امور مالی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: عضو مدیریت مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم گرید : هشتم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها: • راه...
Feb 24, 2019 -