اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست معاون تیم لیدر ای تی اداره ناظر کل به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: معاون تیم لیدر ای تی گرید : هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف ومسئولیت ها : • مدیریت و رهنمود بررسی بخش های تکنالوژی معلوماتی با تشخیص خطرات...
Aug 26, 2018 -
اعلان کاریابی
پُست تیم لیدر آی تی اداره ناظر کل به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست : تیم لیدر آی تی گرید : نهم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : . مدیریت و رهنمود بررسی بخش های تکنالوژی معلوماتی با تشخیص خطرات تکنالوژیکی بطور عموم...
Aug 26, 2018 -