اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آگاهی استخدام
پُست مدیر اداری و عملیاتی آمریت بیمه سپرده های افغان به رقابت آزاد سپرده می شود. نام پُست: مدیر اداری و عملیاتی گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها: ترتیب جدول معاشات کارکنان، اجرای اضافه کاری ها در صورت ضرورت اجرای قرضه...
Dec 03, 2017 -
آگاهی استخدام
پُست مدیر اداری و عملیاتی آمریت بیمه سپرده های افغان به رقابت آزاد سپرده می شود. نام پُست: مدیر اداری و عملیاتی گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها: ترتیب جدول معاشات کارکنان، اجرای اضافه کاری ها در صورت...
Nov 27, 2017 -
آگاهی استخدام
پُست مشاور حقوقی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: مشاور حقوقی گرید: سیزدهم نوع استخدام: دایمی وظایف ومسئولیت ها: •نظارت، کنترول و رهبری معاون، حقوق دانان، مدیران اجرائیوی و سایر کارکنان دفتر...
Nov 25, 2017 -