اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آگاهی استخدام
پُست اقتصاد دان ساحوی زون شمال شرق آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: اقتصاد دان گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها : هماهنگی و کار روی ترتیب و تنظیم برنامه های تحقیقاتی در همکاری با آمر...
Apr 24, 2018 -
آگاهی استخدام
پُست تحلیلگر ارشد سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: تحلیلگر ارشد سکتور پولی گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها: بحث اختصاصی روز تحولات اقتصاد مرتبط با سکتورمالی •تحقیق...
Apr 24, 2018 -
آگاهی استخدام
پُست اقتصاد دان ساحوی زون جنوب غرب آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: اقتصاد دان گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها : هماهنگی و کار روی ترتیب و تنظیم برنامه های تحقیقاتی در همکاری با آمر...
Apr 24, 2018 -