اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آگاهی استخدام
پُست تحلل گر پایین رتبه بک آفیس آمریت عمومی مالی و محاسبه به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست : تحلیل گر پایین رتبه بک آفیس گرید : ششم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها: دریافت تمامی صورت حسابات د افغانستان بانک بطور هفته...
Dec 03, 2017 -