اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست آفیسر نظارت کننده کمره های امنیتی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: آفیسر نظارت کننده کمره های امنیتی گرید: ششم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : ترتیب و ارائه گزارش ماهوار وعندالضرورت از فعالیت ها، پیشرفت...
Feb 26, 2019 -
اعلان کاریابی
پُست آفیسر ارشد پلانگذاری آمریت عمومی منابع بشری به رقابت آزاد شپرده میشود. نام پُست : آفیسر ارشد پلانگذاری منابع بشری گرید : هفتم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : • اجرای پلان گذاری منابع بشری و تحلیل تمام بست...
Feb 26, 2019 -
اعلان کاریابی
پُست آفیسر ارشد توسعه پالیسی آمریت عمومی منابع بشری به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: آفیسر ارشد توسعۀ پالیسی گرید : هفتم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : • تسوید پالیسی ها، طرزالعمل ها، لوایح، مقررات و پلان های...
Feb 26, 2019 -