اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست آدیتور اداره ناظر کل به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: آدیتور گرید: هفتم تعداد: سه پُست نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها: • آدیتوران تحت رهنمایی مستقیم تیم لیدر و معاون تیم لیدر وظایف سپرده شده را به پیش...
Aug 26, 2018 -