معاون اول د افغانستان بانک با اعضای اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده دیدار نمود

 

کابل،11 قوس 1397- محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک در زمینه گزارش دهی صرافان به د افغانستان بانک، با آنان دیدار نمود.

در جریان این نشست محترم  واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک  بعد از استماع درخواست های صرافان افزود که  در طرح و تدوین مقرره صرافان درخواست های صرافان مد  نظر گرفته شده  تا از عرضه خدمات صرافی ها در راستای تمویل تروریزم و پولشویی استفاده  صورت نگیرد.

محترم نوشیر افزود که د افغانستان بانک تلاش می ورزد تا معاملات مالی در کشور  به شکل مصؤن  صورت گرفته و هیچ نوع معاملۀ سبب پولشویی نگردد، زیرا صرافان و ارائه کننده گان خدمات پولی  زمینه پیشرفت و تقویه نظام پولی  و مالی افغانستان را مهیا می سازند و د افغانستان بانک هم از تمام عملکرد های قانونی آنها،  حمایت می کند.

در این نشست،  نمایندگان صرافان ضمن مطرح نمودن یک سلسله پیشنهادها،  بمنظور انجام معاملات مالی بشکل مصؤن و آسان خواهان آوردن بعضی از تعدیلات در این مقرره گردیدند.

مقرره صرافان شامل شرایط ارائه جواز،  ایجاد شرکت های مالی، ثبت صرافان و ارائه گزارش در مورد معاملات مالی  می باشد.