صندوق بین المللی پول در چهارمین دور ارزیابی اش از اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان استقبال نمود

کابل،19 قوس 1397- کنفرانس مشترک میان دافغانستان بانک و وزارت مالیه پیرامون چهارمین  ارزیابی اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان توسط صندوق بین المللی پول، در مرکز رسانه های حکومت، راه اندازی گردید.

محترم خلیل صدیق، رئیس کُل د افغانستان بانک طی این کنفرانس خبری ضمن خرسندی از تکمیل به موقع تعهدات افغانستان گفت که با در نظر داشت  شرایط کنونی کشور، ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور و تمجید آن توسط صندوق بین المللی پول، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار میرود.

رییس کُل د افغانستان بانک افزود که به اساس گزارش صندوق بین المللی پول، با وجودی  کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه میباشد، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول  افغانی در مقایسه با کاهش ارزش پول های شماری از کشورهای منطقه، سبب تورم پائین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه شده است.

همچنان محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه  ضمن اشاره به ارزیابی مثبت  صندوق بین المللی گفت که بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول (IMF) بعد از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را مؤفقانه ارزیابی نموده و فعالیت های این صندوق را در کشور  الی اخیر سال مالی ۱۳۹۸  تمدید نموده است که با تکمیل مؤفقانه هر دوره افغانستان می تواند  مبلغ ۶.۲ میلیون دالر امریکایی بیشتر از سوی صندوق متذکره بدست بیاورد.

محترم قیومی افزود که بسیار خرسند هستم که افغانستان علیرغم چالش های خشکسالی و مشکلات امنیتی توانسته است که برنامه های اصلاحی و تعهدات خویشرا مؤفقانه تطبیق نماید.

قابل تذکر است که طی چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول شاخص های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجۀ ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعار کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام نظام مالی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنان در این ارزیابی آن تعهداتی که دولت افغانستان در رابطه به اصلاحات سکتور مالی، حکومت داری خوب، مبارزه علیه فساد اداری، جمعآوری عواید، مبارزه علیه جرایم مالی، جلوگیری از پولشویی، شفافیت در بودجه ملی، تقویت سکتور خصوصی، توسعه اقتصادی و فراهم نمودن زمینه کار ، به صندوق بین المللی پول داده شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ارزیابی موارد فوق توسط بورد اجرائیوی صندوق تائید و با در نظر داشت تائید این کمیته، تعهد ادامه کمک  به افغانستان داده شد است.