راه اندازی برنامه های تنویری ترویج پول افغانی در شماری از مکاتب زون غرب

د افغانستان بانک به ادامه تلاش های فرهنگ سازانه خود در راستای ترویج پول افغانی، این بار در زون  غرب دافغانستان بانک، برنامه  تنویری  را راه اندازی نمود.

مسؤلان د افغانستان بانک در زون غرب  حین راه اندازی این برنامه در لیسه های ذکور تجربوی، ذکور فتح، لیسه نسوان امیر شیر علی، لیسه های ذکور و اناث جبرائیل، لیسه های ذکور و اناث حوض کرباس، لیسه ذکور پل رنگینه و ابتداییه هاتفی در رابطه به پول ملی، اهمیت استفاده از پول ملی و اضرار استفاده از اسعار در معاملات داخلی و چگونگی حفظ و نگهداشت پول افغانی، صحبت نموده از آنها خواستند تا در رساندن پیام ترویج پول افغانی که یک پروسه ملی  است با د افغانستان بانک همکاری نمایند. در عین حال استادان و شاگردان  مکاتب متذکره  نیز تعهد نمودند که در داد و سُتد های روزانه خود، از پول افغانی که نشانۀ از اقتدار و هویت ملی ما است، استفاده  نمایند.

در جریان راه اندازی این برنامه،  بمنظور تشویق متعلمین بکس های مکتب مزین با پیام ترویج پول افغانی، کتاب های معلوماتی برای اطفال، کتابچه، نقشه افغانستان، جدول ضرب زبانی، رساله آموزشی برای اطفال، خط کش و قلم نیز توزیع گردید.