امضای تفاهمنامه همکاری تبادل معلومات بین د افغانستان بانک و اداره تدارکات ملی

کابل، 4 جدی 1397-  مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک و اداره تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور افغانستان، تفاهمنامه همکاری تبادل معلومات را امضا نمودند.

محترم خلیل صدیق رئیس کـُل د افغانستان بانک حین امضای تفاهمنامه افزود که هدف از این تفاهمنامه را تبادل معلومات، تشریک اطلاعات و جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم احتوا می کند.

محترم صدیق هم چنان افزود که  د افغانستان بانک در امر مبارزه با فساد اداری و رفع تهدید های جدی که سد راه پیشرفت اقتصادی کشور می گردد، همواره تلاش به خرج داده و می کوشد تا زمینه اجرای معاملات مالی شفاف را فراهم نماید.

متعاقباً محترم الهام عمر هوتکی رئیس تدارکات ملی افغانستان صحبت نموده گفت که ما سعی می نمائیم تا در پروسه تدارکات ملی شفافیت هرچه بیشتر را بوجود آورده و از شرکت هایی که به خاطر سفید کردن پول های شان در تلاش دریافت قرارداد می باشند، جلوگیری گردد.

قابل یاد آوری است که در این برنامه محترم واحدالله نوشیر معاون اول و محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک، محترم نثار احمد یوسفزی آمر مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی، تعدادی از آمرین آمریت های د افغانستان بانک و هیئت همراه رئیس اداره تدارکات ملی نیز اشتراک ورزیده بودند.