جلسه ربعوار شورای عالی د افغانستان بانک تدویر یافت

شورای عالی د افغانستان بانک به تاریخ های 27 و 28 قوس 1397  تـحت ریاست محترم خلیل صدیق رئیس شورای عالی و رئیس

 د افغانستان بانک تشکیل جلسه داد.

شورای عالی د افغانستان بانک مطابق به اجندا، گزارشی از عملکرد و دستاورد های د افغانستان بانک طی سال مالی گذشته در عرصه های نظارتی، سیاست پولی، چارچوب حقوقی، ثبات و استحکام نظام مالی، امور مدیریتی و سایر موضوعات مرتبط را مورد بحث و ارزیابی قرار داده که عمده ترین موضوعات مطروحه این جلسه مختصراً ارائه میگردد.

 در ابتداء وضعیت اقتصادی کشور که در آن  رشد اقتصادی  و گزارش تطبیق سیاست پولی از ابتدای سال مالی 1397 تا 28 عقرب 1397، عوامل تغییرات، وضعیت نرخ تورم، بیلانس تادیات،  اهداف و چارچوب  سیاست پولی و ارزی کشور، ابزار سیاست پولی، روند رشد پایه پولی، نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل اسعار و وضعیت سکتور بانکی مورد بحث قرار داده شد.

شورای عالی د افغانستان بانک طی این جلسه مقررۀ تبدیل بانک متعارف به بانک اسلامی و مقرره صنف بندی دارایی ها و تخصیص جبران خساره بانکداری اسلامی را که هر کدام به ترتیب ظرف 14 صفحه و 16 صفحه  از سوی بورد شرعی د افغانستان بانک تائید گردیده بود، منظور نمودند.

شورای عالی د افغانستان بانک استراتیژی د افغانستان بانک در رابطه به بانک های ضعیف رادر پرنسیپ منظور نموده و به آمریت نظارت امور مالی وظیفه سپرد تا طبق هدایات  شورای عالی، تعدیلات لازم را در استراتیژی از لحاظ زمان بندی و شکلیات آن وارد نموده  و جهت تصویب نهایی به مجلس بعدی شورای عالی د افغانستان بانک ارائه نماید.

در ادامه،  شورای عالی د افغانستان بانک پالیسی ارتباطات د افغانستان بانک را که از سوی هیئت محترم عامل تائید گردیده  بود، در پرنسیپ منظور نموده  و به آمریت عمومی دفتر ریاست وظیفه سپرد تا عنوان پالیسی ارتباطات د افغانستان بانک را به لایحه ارتباطات و معلومات د افغانستان بانک تغییر داده و سایر تغییرات لازم را طبق تذکرات شورای عالی در آن وارد نموده  و به جلسۀ بعدی شورای عالی گزارش دهد.

شورای عالی د افغانستان بانک بعد از استماع گزار ش سیاست پولی برای سال مالی 1398 ، پلان سیاست  پولی برای سال مالی 1398  را مورد تائید قرار داده و تعدیلات وارده در مقرره لیلام اسعار خارجی را که از سوی هیئت عامل ظرف (15) صفحه تائید گردیده بود، منظور نمودند.

طرز العمل لیتراف کریدیت های وارداتی د افغانستان بانک که از سوی هیئت عامل ظرف (11 ) ماده تائید گردیده بود، طی این مجلس شورای محترم عالی به بحث گرفته شده و پس از تبادل نظر منظور نمودند.

قابل یاد آوریست که شورای محترم عالی بانک بالاترین مرجع تصمیم گیری در بانک بوده که در هر ربع تشکیل جلسه داده و روی موضوعات مختلف سیاست گذاری، طرح فعالیت های بانک، اجراات و دستاورد ها بحث و تبادل نظر نموده و تصامیم لازم را  جهت بهبود عملکرد بانک و نظام بانکی اتخاذ می نماید.