راه اندازی برنامه آگاهی دهی در زمینه طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی

کابل 12 جدی 1397- د افغانستان بانک  به همکاری وزارت محترم مالیه و اتاق تجارت و صنایع  ورکشاپ آگاهی دهی در مورد طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی را برای شماری از تجار و نماینده گان بانک های تجارتی در دفتر مرکزی د افغانستان بانک راه اندازی نمود.

محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک حین سخنرانی افتتاحیه این محفل، افزود که سیستم پرداخت الکترونیکی از چند سال قبل در د افغانستان بانک فعال بوده و بعد از این، این روند از سوی بانک های تجارتی نیز انجام خواهد گرفت که سهولت های زیادی را برای تجار به میان خواهد آورد.

هدف از طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی ارائه خدمات مؤثر و مصؤن بانکی، ایجاد سهولت در معاملات مالی، کاهش خطرات، جمعآوری عواید دولت بدون محدویت جغرافیایی، توسعه بیشتر بانکداری بین مردم، ترویج معاملات غیر نقدی و جلوگیری از استهلاک بیرویه بانکنوت های افغانی می باشد.

د افغانستان بانک تلاش می کند تا تجار مالیات گمرکی خود را به شکل مصؤن و با سرعت بیشتر از طریق این سیستم  انتقال دهند تا جلو فساد اداری، پول شویی و تمویل تروریزم در کشور گرفته شود.

قابل ذکر است که در این ورکشاپ، علاوه بر نماینده گان وزارت محترم مالیه، اتاق تجارت و صنایع، رئیس اتحادیه بانکها، شماری از آمرین آمریت های مختلف د افغانستان بانک و شماری از تجار نیز اشتراک نموده بودند.