ارزش های محوری د افغانستان بانک

ارزش های محوری اجراآت د افغانستان بانک را تشکیل میدهد، این ارزش ها بیانگر هویت د افغانستان بانک بوده و خط مشی و مسیر اجراآت آن را مشخص می سازد، کارکنان د افغانستان بانک مکلف می باشند که در اجرای وظایف خویش ارزش های محوری این بانک را مدنظر داشته باشند.

ارزش های محوری د افغانستان بانک را موارد ذیل تشکیل میدهد:

۱. تعهد به تأمین منافع عامه: د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

۲. حسن التفات به مراجع ذیربط: د افغانستان بانک مفتخر خواهد بود تا بهترین خدمات را به مراجع ذیربط به شمول حکومت(که دافغانستان بانک بحیث نماینده پولی آن عمل مینماید) عرضه نماید.

۳. حسن سلوک و درستکاری: د افغانستان بانک به رعایت شئون مسلکی و درستکاری در فعالیت های خویش متعهد است.

۴. شفافیت: د افغانستان بانک نظارت عامه را بر تمام اقدامات خویش پذیرفته و از آن استقبال می نماید.

۵. رهبری نمونوی: د افغانستان بانک در هر دو سطح سازمانی و انفرادی طوری عمل خواهد نمود که بحیث سرمشق قرار گیرد.

۶. کار گروهی: د افغانستان بانک به کار جمعی در سطح و بین واحد های اداری متعهد می باشد.

۷. مساوات و عدالت: د افغانستان بانک به رویه منصفانه با مشتریان، کارکنان و سایر مراجع ذیربط متعهد می باشد، این امر شامل ایجاد ماحول مناسب کاری و تساوی جنسیتی (جندر) می باشد.

۸. حفظ محرمیت: د افغانستان بانک در تمام معاملات با مشتریان، کارکنان و سایر مراجع ذیربط سطح مقتضی محرمیت را حفظ خواهد نمود.