دکارموندنې اعلان

محتویات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ګمارنې خبرتیا
د ټولو ناظرادارې د آی تي تیم لیدر مرستیال پُست آزادې سیالۍ لپاره وړاندې کیږي. دپست نوم: آی تی تیم لیدر مرستیال ګریډ : نهم د ګمارنې ډول: دایمي دندې او مسؤلیتونه: . په ټولیزه توګه د تکنالوژیکي خطرونو په پیژندلو او په ځانګړې توګه...
Aug 26, 2018 -
د ګمارنې خبرتیا
د ټولو ناظرادارې د آی تي تیم لیدر پُست آزادې سیالۍ لپاره وړاندې کیږي. دپست نوم : آی تی تیم لیدر ګریډ : نهم د ګمارنې ډول: دایمي دندې او مسؤلیتونه: . په ټولیزه توګه د تکنالوژیکي خطرونو په پیژندلو او په ځانګړې توګه د امنیتي...
Aug 26, 2018 -