دکارموندنې اعلان

محتویات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د کارموندنې خبرتیا
د بشري منابعو د آمریت د پالیسۍ د پراختیا مدیر پُست د ازادې سیالۍ لپاره سپارل کېږي. د پُست نوم: د پالیسۍ د پراختیا مدیر ګریډ: اتم د ګومارنې ډول: دایمي دندې او مسوولیتونه: د بشري منابعو د پالیسیو، مقررو او لایحو او د دې آمریت...
Feb 26, 2019 -