دکارموندنې اعلان

محتویات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د کارموندنې خبرتیا
د امنیتي کمرو د څاروونکي افیسر پُست د ازادې سیالۍ لپاره سپارل کېږي. د پُست نوم: د امنیتي کامرو د څاروونکي افیسر ګریډ: شپږم د ګومارنې ډول: دایمي دندې او مسوولیتونه: هره میاشت او د اړتیا سره سم د امنیتي کامرو د مدیریت د کړنو،...
Feb 26, 2019 -
د کارموندنې خبرتیا
د بشري منابعو د پلان جوړونې د لوی آفیسر پُست ازادې سیالۍ ته وسپارل شو. د پُست نوم: د بشري منابعو د پلان جوړونې لوی آفیسر ګریډ: اووم د ګومارنې ډول: دایمي دندې او مسوولیتونه: د بشري منابعو د...
Feb 26, 2019 -
د کارموندنې خبرتیا
د بشري منابعو د آمریت د پالیسۍ د پراختیا مدیر پُست د ازادې سیالۍ لپاره سپارل کېږي. د پُست نوم: د پالیسۍ د پراختیا لوی افیسر ګریډ: اووم د ګومارنې ډول: دایمي دندې او مسوولیتونه: د بشري منابعو د عمومي آمریت د پالیسیو، کړنلارو،...
Feb 26, 2019 -