خپرونې

د افغانستان بانک د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عمل پلان ۱۳۹۷ مالي کال

د ۱۳۹۵ مالي کال لومړی ربعې بولټن

د ۱۳۹۶ مالي کال د دریمې ربعې بولټن

د ۱۳۹۵ مالي کال د دریمې ربعې بولټن

د ۱۳۹۵ مالي کال د دوسمې ربعې بولټن