آمریت عمومی هماهنگی زونها

مقدمه (Introduction):

د افغانستان بانک به سلسله روند رو به بهبود نظام بانکی و نیز در  جهت انسجام امور نظام مالی کشور دفاتر ولایتی خویش در ولایات را با معیار های پذیرفته شده جهانی عیار و بمنظور انسجام هرچه بهتر و بیشتر، زونهای هفت گانه را ایجاد نموده است که به اساس آن آمریت های زون های هفت گانه د افغانستان بانک همانند سایر آمریت ها و مدیریت های عمومی در چوکات تشکیل د افغانستان بانک جهت انجام و عرضه خدمات بانکی در سال 1384  ایجاد گردید. که زونها هر یک دارای  نمایندگی ها در ولایات و تعداد غرفه ها در ساحات مختلف می باشند. که در این اواخر بخاطر انسجام امور زونها و رسیده گی به مشکلات زونها و نماینده گی های ولایتی به اسرع وقت آمریت عمومی هماهنگی زونها ایجاد گردید که با زون های هفت گانه و نماینده گی های ولایتی و سرحدی د افغانستان بانک در تماس بوده و یک پل ارتباطی میان آمریت های زون های هفت گانه که وقتآ فوقتآ از انجام و طی مراحل تمام امور یومیه، نیازمندی ها، منابع بشری، پیشنهادات، مکاتیب و سایر مسایل اداری تعقیب و پیگیری میکند.

دیدگاه (Vision):

ایجاد سهولت های کاری به آمریت های زون های هفت گانه و پیشبرد امور یومیه در مدت زمان کم با دست آورد های بیشتر. 

اهداف (Goals ):

 انجام فعالیت ها ووظایف محوله نماینده گی ها و آمریت های هفتگانه روزمره به شکل بهتر و سریع تر آن بمثابه مرکز کاری واحد

وظایف و مسئولیت ها (Duties and responsibilities ):

تهیه پلان کاری هفته وار، ماهوار،  ربع وار، و سالانه آمریت هماهنگی زون ها اخذ گزارشات کاری از بخش های مربوطه هماهنگی بین زونهای هفت گانه د افغانستان بانگ و نماینده گی های تحت اثر آن، تعقیب و پیگیری تمام مکاتیب، پیشنهادات زونها از شعبات مرکز و دوباره اطمینان از اجراات کاری به زون های مربوطه آن، تطبیق هدایات و مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی در حدود وظایف. دریافت تمام مکاتب از مرکز به زونها و نماینده گی ها ی مربوطه و از زونها و نمایندگی ها به مرکز ذریعه ایمیل ایجاد سهولت های کاری برای زون های د افغانستان بانک راپور دهی از اجراات کاری زون های هفت گانه به مقام محترم ریاست بازدید از آمریت های زونهای ولایتی د افغانستان بانک و امور کاری شان ارزیابی اجراات آمرین زونهای هفتگانه و معاونین آن. منظوری فورم های ارزیابی و ارسال آن به آمریت عمومی منابع بشری جهت اجراات بعدی، منظوری فورمه های رخصتی آمرین زونهای د افغانستان بانک با در نظر داشت پروسیجر آمریت عمومی منابع بشری، به اساس قانون کارمندان فراهم نمودن برنامه های آموزشی برای کارکنان جهت ارتقای ظرفیت مامورین، اشتراک در جلسات و سایر برنامه های رسمی ادارات مرکز، تطبیق پروسیجر ها و هدایات مقامات ذیصلاح در نمایندگی های ولایتی تحت اثر زون های هفت گانه همکاری با سایر شعبات مرکزی به خصوص آمریت منابع بشری در قسمت نظم دسپلین ، ارزیابی اجراات کارکنان، شریک ساختن طرح و پیشنهادات در رابطه به حل مشکلات و انجام امور یومیه بشکل بهتر زونهای هفت گانه د افغانستان بانک و نمایندگی های تحت اثر آن و انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت های که از طرف مقام ما فوق ارجاع میگردد.

تشکیلات و وظایف (Organization and Duties ):

آمریت عمومی هماهنگی زون ها در سال 1400 به هدف هماهنگی زونهای هفت گانه د افغانسان بانک بمنظور فراهم سازی تسهیلات هرچه بیشتر نمایندگی های ولایتی ایجاد گردید.

این آمریت در ساختار تشکیلاتی خویش یک معاونیت ( معاونیت هماهنگی زون ها ) و بخش های تحت اثر آنرا دارا میباشد.

  1. مدیر هماهنگی زون ها
  2. افیسر ارشد اداری
  3. همکار ارشد اداری