اعلان  کاریابی

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۳۷
اعلان  کاریابی پُست متخصص ارشد سکتور مالی آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست:   متخصص ارشد سکتور مالی گرید :       نهم نوع استخدام :  دایمی وظایف و مسئولیت ها : • همکاری و هماهنگی با گروه های کاری و ادارات ذیدخل در تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی • همکاری و هماهنگی با سکرتریت تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی، و همچنان معرفی فرآیند و طرزالعمل های لازم غرض کارکرد سکرتریت مذکور که نیاز است توسط آمر عمومی منظور گردد • انکشاف و تطبیق روش نظارت و ارزیابی و سایر اب

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست متخصص ارشد سکتور مالی آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:   متخصص ارشد سکتور مالی

گرید :       نهم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

همکاری و هماهنگی با گروه های کاری و ادارات ذیدخل در تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی

همکاری و هماهنگی با سکرتریت تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی، و همچنان معرفی فرآیند و طرزالعمل های لازم غرض کارکرد سکرتریت مذکور که نیاز است توسط آمر عمومی منظور گردد

انکشاف و تطبیق روش نظارت و ارزیابی و سایر ابزار ها و ساز و کار غرض نظارت از تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی

تحقیق در عرصه های مختلف سکتور مالی مانند دسترسی به تمویل، نرخ تکتانه، بیمه سپرده ها، طرح ریزی محصولات و خدمات مالی، تمویل زنجیره ارزش در سکتور های مختلف اقتصادی، زیربنای و انکشاف سکتور مالی

تحقیق و مطالعات تشخیصیۀ سکتور مالی به صورت مستقل و یا گروهی حسب ضرورت

تحقیق، تدوین پالیسی ها و ابزار های مقرراتی به غرض تطبیق فعالیت ها و آوردن اصلاحاتی که در راهبرد ملی توسعۀ خدمات مالی مشخص شده اند

ارایۀ نظریات و مشوره های مسلکی غرض تطبیق پلان عمل راهبرد ملی توسعه خدمات مالی به گروه های کاری راهبرد ملی توسعۀ خدمات مالی

همکاری فنی با گروه های کاری توسعۀ خدمات مالی در تطبیق راهبرد ملی توسعۀ خدمات مالی

رهنمایی، مشوره دهی فنی، و همکاری با موسسات مالی در گسترش عرضه خدمات، طرح ریزی محصولات، بهبود کیفیت خدمات مالی و به کار گیری از تکنالوژی غرض گسترش خدمات مالی

ترتیب طرح های عملی و دقیق غرض افزایش دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قرضه

ترتیب طرح های عملی و دقیق غرض افزایش دسترسی سکتور زراعت به قرضه

حسب نیاز، در همآهنگی با آمریت عمومی نظارت امور بانکها تدوین مقرراتی که باعث افزایش دسترسی تشبثات به قرضه گردد

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب، تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجۀ تحصیلی ماستر در بخش های فوق الکذکر ترجیح داده میشود

تجربه: حد اقل (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

حفظ محرمیت و ظیفوی

فصاحت و بلاغت در گفتار

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین ومقررات بانکی

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی بخصوص توسعۀ خدمات مالی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک،  با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 1 حوت 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies