اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۷:۵۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: مشاور تدارکات و مالی مقام ریاست

آمریت: دفتر ریاست           

گرید:یازدهم

تاریخ آغاز:20 سرطان 1400

تاریخ ختم: 11 اسد 1400    

نوع استخدام:دائمی

لایحه وظایف:

حصول اطمینان و همآهنگی از تطبیق پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه درمطابقت به پلان آمریت عمومی تدارکات و پلان بودجوی جهت رسیدن به اهداف پلان شدۀ تدارکاتی و مالی

ارائه مشوره های تدارکاتی و مالی در تنظیم تمامی اجراآت بخش مربوط مطابق به قانون تدارکات، مقررات و طرزالعمل های نافذه و معیارهای بین المللی تدارکات و مالی

ارائه مشوره های مسلکی در امر تحقق اهداف و برنامه های تدارکاتی و مالی د افغانستان بانک

ارائه مشوره ها در باره تقویت سیستم تدارکاتی، دیجیتل سازی تدارکات و ارائه پیشنهادات مؤثر در زمینه به مقام محترم ریاست کُل دافغانستان بانک در مطابقت با مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های تدارکاتی و مالی د افغانستان بانک

اشتراک در جلسات تصمیم گیری تدارکاتی و نشست های کمیته های مرتبط طبق ضرورت پیرامون پیشبرد مسائل تدارکاتی

نظارت و بررسی از پروسه های تدارکاتی جهت حصول اطمینان از تطبیق مؤثر و عندالموقع پروسه های تدارکاتی

گزارش دهی از تطبیق پروژه های دارای اولویت به مقام محترم ریاست کُل د افغانستان بانک

آماده سازی داوطلبی معیاری و سایر اسناد درحمایت از روندهای  لازم تدارکاتی طبق ضرورت

ترتیب  طرزالعمل های مناسب  تدارکاتی با در نظر داشت مصوبات شورای وزیران و قانون تدارکات برای دست اندر کاران تدارکات

افزودن ارزش به بانک با حصول اطمینان از اینکه خدمات در مطابقت با معیار های لازم و پلان های مربوط به منظور نیل به اهداف دافغانستان بانک ارائه می شود و عرضه خدمات مشوره دهی تدارکاتی و مالی

حصول اطمینان از تطابق فعالیت های تدارکاتی و مالی دافغانستان بانک با قانون تدارکات، و طرزالعمل ها و دستورالعمل های تدارکاتی و مالی مرتبط د افغانستان بانک

نمایندگی از دافغانستان بانک در جلسات با ادارۀ تدارکات ملی و سایر ادارات مربوط در صورت لزوم دید

ارزیابی نیازمندی به برنامه های آموزشی تدارکاتی و مالی؛ تهیه و ارائۀ برنامه های آموزشی مرتبط برای کارمندان آمریت عمومی تدارکات

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای بخش مربوط

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در رشته های تداراکات، مدیریت، ادارۀ عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه و حکومتداری (به درجه تحصیلی ماستر ترجیح داده میشود).  

تجربه:6 سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها: بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین، مقررات و معیار های بین المللی تدارکاتی و بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی.

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies