پیام سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک

دست یافتن به رشد اقتصادی متوازن، پایدار و رسیدن به خودکفایی مستلزم ایجاد بستر مناسب و مساعد مانند تأمین و حفظ ثبات اقتصاد کلان (ثبات قیمت ها، انکشاف پایدار، حفظ و توسعه زیربنا های اقتصادی، سلامت و مصونیت نظام مالی و بانکی) می باشد.

د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی کشور با تمرکز روی ثبات قیمت های داخلی که هدف عمده اش را تشکیل میدهد، سیاست ها و عملکرد های خود را بگونه طرح و به منصه اجرا گذاشته که اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه را مورد حمایت قرار می دهد.

ثبات قیم و اطمینان از عدم نوسان آن زمینه را برای تشبثات فراهم نموده و منتج به سرمایه گذاری ها در کشور می گردد که در نهایت سطح اشتغال نیز افزایش یافته و در کُل موجبات بهبود عاید در سطح تمام اقشار جامعه را فراهم می نماید.

ایجاد سکتور مستحکم مالی برابر با معیار های پذیرفته شده جهانی که بتواند پاسخگوی نیازمندی های امروزی در عرصه های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری کشور باشد، بخشی دیگر ماموریت اصلی د افغانستان بانک را شکل می دهد. یک نظام مالی مستحکم بحیث واسطه عمل نموده و زمینه انتقال منابع مالی مازاد اشخاص را به افرادی که به منابع مالی برای راه اندازی یک کار و بار کوچک تا سرمایه گذاری های بزرگ نیاز دارند، فراهم می سازد.

د افغانستان بانک متعهد است که سلامت و ثبات نظام مالی و بانکی کشور را با در نظرداشت معیار های مقرراتی و نظارتی مطلوب و راهکار های مناسب حفظ نموده و در امر توسعه خدمات مالی تلاش نماید.

با توجه به روند سریع دیجیتل شدن پرداخت ها در جهان، رهبری د افغانستان بانک دیجیتل سازی تادیات کشور را در محراق توجه قرار داده و می خواهند ازینطریق شفافیت در معاملات اقتصادی را تأمین و تسهیلات لازم را برای تجار و سرمایه گذاران فراهم نمایند.

به عنوان پایان سخن می خواهم بگویم که تمام اقدامات د افغانستان بانک بر مجموعه ای از ارزش های محوری منجمله: تعهد به تأمین و حفظ منافع عامه، ارائه خدمات شایسته به مشتریان، حفظ ارزش های اخلاقی و درستکاری، شفافیت در امور، تقویت رهبری سالم و کارآمد، ترویج فرهنگ کار گروهی، رعایت اصل عدالت و مساوات و حفظ محرمیت استوار بوده که تمام کارمندان د افغانستان بانک مکلف به رعایت این ارزش ها می باشند.