سکتور حقیقی

این سکتور مسوولیت دارد که ارقام شاخص‌های اقتصاد بزرگ را گردآوری و تحلیل نماید. این سکتور با همکاری نزدیک ادارۀ مرکزی احصائیه (CSO) کار می‌کند و اطلاعات ابتدائی چون تولیدات ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیم مصرفی (CPI) و سایر شاخص‌ها را از ادارۀ ملی احصائیه و معلومات (NSIA) افغانستان جمع آوری نماید، سپس تمام اطلاعات مهم بازنگری می‌شود تا از صحت و دقیق بودن آن اطمینان حاصل گردد. به دنبال بازنگری و محاسبات لازم، این معلومات به تحلیلگران داده می‌شود تا گزارش‌های تحلیلی را نشر کنند. همچو گزارش‌های تحلیلی بطور ماهوار، ربعوار و سالانه نشر می‌گردد و از طریق نشریات اقتصادی د افغانستان بانک در دسترس تمام خوانندگان داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.

به منظور اتخاذ، طرح مفصل و اجرای محتاطانه و مؤثر سیاست پولی، ایجاد پلان‌های کوتاه مدت و طویل مدت برای برخی شاخص‌های اقتصاد بزرگ بسیار مهم می‌باشد. از همین رو، یکی از وظایف کلیدی این سکتور عبارت از پیشگویی و برآورد برخی متحولین اقتصاد بزرگ می‌باشد.