بخش پولی

این بخش مسئولیت جمع آوری، توحید، تحلیل و گزارش دهی در مورد آمار پولی و مالی را بدوش دارد. این بخش همچنان مسئولیت ترتیب پلان سالانه سیاست پولی ، پیشبینی اهداف مقداری سیاست پولی و سایر متحول های پولی را بعهده دارد.