اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ - ۱۱:۴۰
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:  نظارت کننده مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم      

آمریت:  نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

گرید:  هشتم  (۸)

تاریخ آغاز: ۱۷ رمضان المبارک ۱۴۴۴  

تاریخ ختم: ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۴۴ 

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکرد های تحت کنترول در حیطۀ کاری در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت عرضۀ خدمات بطور مؤثر و مثمر

همکاری با مدیر مستقیم در ترتیب پلان سالانه با در نظرداشت وضعیت موجود، طبق طرزالعمل و طبقاً ارایۀ گزارش از اجراآت به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

اشتراک در نظارت های همه جانبه بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروزیزم صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی ولایت کابل و سایر ولایات زون مرکر حسب پلان کاری سالانه

وضع شرایط اقدامات تنفیذی اداری مطابق به ماده 24 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و طرزالعمل مربوطه بالای مؤسسات مالی غیر بانکی با در نظر داشت تخطی های نظارتی

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری

تأمین ارتباط با مسئولین نهاد ها جهت حل و فصل مسائل مشخص شده طبق هدایت مدیر مستقیم

همکاری با مدیر مستقیم در رهبری، توسعه و تعدیل پالیسی ها، مقررات، لوایح، فورمه های معیاری بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم آمریت عمومی نظارت مؤسسات مالی غیر بانکی و پلان های کوتاه مدت و استراتیژیک

نظارت های تعقیبی صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی جهت حصول اطمینان از رفع تخطی های قانونی و مقرراتی در مطابقت به دریافت های نظارت همه جانبه انجام شده.

انجام نظارت های اختصاصی و هدفمند مؤسسات مالی غیر بانکی حسب پلان و لزوم دید آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

تهیه گزارش نظارت های همه جانبه، تعقیبی، اختصاصی و ارائه آن به آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی، هیئت محترم عامل دافغانستان بانک و مؤسسات نظارت شده

توحید و بررسی گزارش های نهاد های مالی غیر بانکی و ارسال آنها به اعضای ارشد آمریت

همکاری با مدیر مستقیم در طرح و تطبیق پلان های استراتیژیک و پالیسی های واضح بخش جوازدهی آمریت عمومی نظارت مؤسسات مالی غیر بانکی و نظارت بر تطبیق آن

اصلاحات و نو آوری های مناسب در روشنائی با ستراتیژی د افغانستان بانک و حمایت در تطبیق از لوایح، طرزالعمل ها و پالیسی ها

ترتیب، تنظیم، حفظ و ارایۀ گزارش نظارتی از لحاظ کمیت و کیفیت به مدیر مستقیم

اشتراک در نشست های کمیتۀ های مرتبط طبق ضرورت و در جلسات داخل و خارج بانک و سایر برنامه های آموزشی و رسمی جهت رسیدن به اهداف بانک مرکزی

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین با در نظر داشت مراجعه و اقدام دقیق

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه، حقوق و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستری در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه: سه (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  حفظ محرمیت و ظیفوی، بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، فصاحت و بلاغت در گفتار،آشنائی به قوانین ومقررات بانک، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری،آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، توانائی در تحلیل مسائل وظیفوی، تفسیر و تعبیر مسایل مالی و گزارش دهی دقیق مالی

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies