اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ - ۱۱:۲۵
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده داخل ساحه مؤسسات پول الکترونیکی

آمریت:  نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی        

گرید:  هشتم) ۸(

تاریخ آغاز: ۱۷ رمضان المبارک ۱۴۴۴  

تاریخ ختم: ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۴۴  

نوع اعلان:  خارجی

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

 اجرای وظایف طبق پلان کاری و طرزالعمل ها

تحلیل و نظارت از تمامی معاملات، انتقالات و عملیات سیستم کاری نهاد های مجوز و حصول اطمینان از مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوط

اشتراک در نظارت های داخل ساحه نهاد های مجوز طبق پلان کاری و طرزالعمل نظارتی

بررسی اسناد و گزارش های قبل و بعد از نظارت داخل ساحه

توحید و بررسی گزارش های نظارتی از نهادهای مؤسسات پول الکترونیکی و ارسال آنها به اعضای ارشد آمریت

همکاری با مدیر مستقیم در رهبری، توسعه پالیسی ها، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح، فورمه های معیاری آمریت عمومی نظارت مؤسسات مالی غیر بانکی و پلان های کوتاه مدت و استراتیژیک

تأمین ارتباط با مسئولین نهاد ها جهت حل و فصل مسائل مشخص شده طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

بررسی و تحلیل صورت حساب های مالی ماهوار وسایرگزارش های ماهوار یا ربعوار نهاد های پول الکترونیکی، مقایسه آنها به ماه های قبلی، تهیه بانک اطلاعاتی (Database) سالانه

اشتراک در نشست های کمیتۀ های مرتبط طبق ضرورت و در جلسات داخل و خارج بانک و سایر برنامه های رسمی جهت رسیدن به اهداف بانک مرکزی

تحلیل و بررسی گزارش های مالی تفتیش شده داخلی و خارجی مؤسسات پول الکترونیکی

اشتراک فعال در نظارت های اختصاصی و تهیه و ترتیب گزارش در زمینه حسب هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

هماهنگی با سایر اعضای ارشد مدیریت یا آمریت جهت انجام بهتر و بموقع امور محوله

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین با در نظر داشت مراجعه و اقدام دقیق

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه، حقوق و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستری در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه: سه (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  حفظ محرمیت وظیفوی، بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، فصاحت و بلاغت در گفتار،آشنائی به قوانین ومقررات بانک، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری،آشنائی با برنامه های کمپیوتر و سیستم های بانکی، توانائی در تحلیل مسائل وظیفوی، تفسیر و تعبیر مسایل مالی و گزارش دهی دقیق مالی

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies