اعلان کاریابی

Mpoya
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۷
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست مدیر حفظ و مراقبت آمریت خدمات عمومی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست: مدیر حفظ و مراقبت

گرید :     هشتم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

مدیریت و نظارت دقیق از کار  پرسونل فنی اعم از  نجارها، برقی ها، فلزکارها، مرکز گرمی ها، نلدوان ها، رنگمال ها، قفل سازها و ارائه مشوره به ایشان در خصوص افزایش بهبود کار و اجراآت آنها.

مدیریت و نظارت از فعال نگداشتن و ترمیم سیستم های آب رسانی، برق، جنراتور، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی، فلز کاری، قفل سازی، تحلیه فاضلاب چاه های سپتیک، نلدوانی، ترمیماتی، امور سرسبزی، امور تنظیف و پاک کاری ساحات مربوطه به مدیریت حفظ و مراقبت خدمات عمومی.

شناسائی و تشخیص نیازمندی های  امور ترمیماتی، ساختمانی، بازسازی و سایر خدمات بر اسا س پلان تدارکاتی و بودیجوی.

اخذ و طی مراحل  پیشنهادات نیازمندی ها مطابق به بودجه منظور شده مربوط شان  و تصفیه اسناد  مربوطه شان همراه با آمریت مالی.

ترتیب و ارایه گزارش های کمیپوتری دقیق  ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط.

مدیریت و نظارت از پرسونل  فنی و غیر فنی خدماتی در استقامت های مختلف از قبیل امور ساختمانی،ترمیماتی، نلداوانی،برق، مرکز گرمی،شبکه تیلیفون،جنراتور ها، آبیاری، ساحات سبز و امور تنظیف و پاک کاری ساحات مربوط به مدیریت حفظ و مراقبت خدمات عمومی و غیره.

نظارت و مراقبت از املاک، اماکن  و اراضی شکست و ریخت آهن پوش ها ،کلکین ها ، دروازه ها، تشناب ها  و دیگر اجناس مربوط  ساختمانها   جهت ترمیم  وحفظ و نگهداشت درست انها.

کنترول از تنظیم بهتر انرژی برق به تمام دفاتر مربوط به مدیریت حفظ و مراقبت آمریت خدمات عمومی  به منظور جلوگیری از سکتگی امور و صرفه جوئی آن.

ایجاد هماهنگی با ادارات شاروالی ها و کمپنی های خصوصی جهت انتقال وتخلیه فاضلاب چا های سپتیک تاسیسات بانک.

فراهم آوری مکان مناسب برای متقاضیان آمریت های  جمع آوری وتوضیح کلیدشعبات خالی.

مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

حصول اطمینان از مدیریت سالم، وظایف و مسولیت ها و اجراآت به موقع و بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.

جمع آوري گزارشات كاري  هفته وار، ماهور از بخش های مربوط به مدیریت حفظ و مراقبت.

حفظ و نگهداشت اسناد و  راپورها متعلق  به مدیریت حفظ و مراقبت.

ایجاد سیستم منظم فایلنگ در آمریت مربوط.

کنترول و نظارت متداوم از ساحات، ساختمانها، شعبات وساحات سبز در مرکز و  نماینده گی ها شهری.

رسیدگی به موقع به مشکلات شعبات، و سایر مشکلات ساختمانی.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین مقرره ها واهداف ریاست به وی سپرده میشود.

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل:  حد اقل سند تحصیلی  لیسانس در یکی از رشته های  انجینری و تخنیکی  و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

 تجربه: حداقل(4) سال تجربه کاری در بخش های مربوطه.

مهارت ها و توانائی ها: برخورداری دانش و معلومات عمومی در خصوص بخش های مختلف ساختمان اعم از نلدوانی، برق، نجاری،  فلزکاری و معماری و سایر امور مربوط به ساختمان.

درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر.

 داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری.

 توانایی تکلم با زبانهای ملی ( دری و پشتو) و انگلیسی.

 آشنایی درست در استفاده برنامهای کمپیوتر بخصوص پروگرام های ورد و اکسل.

 ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

 توانایی کار بشکل فردی و گروهی.

 صداقت و حفظ محرمیت کاری وانعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

صفات و ارزش های شخصی: صادق، داراي برخورد نيک، مبتکر، با دسپلين، پابند به وظيفه، علاقمند به کار گروهي، همکار، مسئوليت پذير، تصميم گير و مسلکي در بخش کاري.

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 29 جدی 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. 

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies