اعلان کاریابی

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۴۹
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست تحلیلگر آمار و معلومات آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:   تحلیلگر آمار و معلومات

گرید:       هشتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

مرور رهنمود های بین المللی در مورد آمار، ابزار های اندازه گیری و شاخص های توسعه خدمات مالی

تدوین رهنمود جمع آوری آمار مربوط به توسعۀ خدمات مالی

جمع آوری آمار مورد نظر توسعه خدمات مالی مطابق رهنمود آماری آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی از موسسات مالی به صورت منظم

مرور آمار جمع آوری شده، تشخیص و تصحیح اشتباهات آماری در همآهنگی با موسسات مالی گزارش دهنده، ترتیب، تصنیف، توحید و ثبت آمار جمع آوری شده از مؤسسات مالی در بانک اطلاعاتی آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی و تحلیل آن ها

مدیریت بانک اطلاعاتی توسعۀ خدمات مالی، و تهیه گزارشات آماری حسب تقاضای آمریت

انجام تحلیل های آماری در همآهنگی و زیر نظر تحلیلگران ارشد

همکاری با تحلیلگران ارشد در ترتیب پلان عمل مفصل برای گروه های کاری بر اساس پلان عمل راهبرد ملی توسعۀ خدمات مالی به ویژه در موارد مربوط به جمع آوری آمار و معلومات غرض تحلیل شاخص های مقداری

رسیدگی به درخواست های تحقیقی تحلیلگران ارشد و ساختار هماهنگی به صورت کُل از نقطه نظر آماری

همکاری با سکرتریت ساختار همآهنگی در مشخص سازی و تهیۀ فرآیند ها، و طرزالعمل های کاری در صورت ضرورت برای سکرتریت زیر نظر تحلیلگران ارشد

آشنایی با اصول، روش ها، رهنمود ها، پالیسی ها، مقررات و ابعاد مختلف توسعۀ خدمات مالی به ویژه آشنایی با اصول، رهنمود ها و طرزالعمل های بین المللی پیرامون جمع آوری و تحلیل آمار مربوط به توسعه خدمات مالی

آشنایی با ابزار های مدیریت بانک اطلاعاتی، تحلیل های آماری و سافت ویر هایی که به این هدف استفاده می شوند به صورت کُل و در مورد توسعۀ خدمات مالی به صورت ویژه

آشنایی با محصولات و خدمات مربوط به بانک های تجاری، موسسات پول الکترونیک و فراهم کنندگان خدمات پرداخت که سبب گسترش توسعۀ خدمات مالی می شوند

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب، تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجۀ تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه: حد اقل (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

حفظ محرمیت و ظیفوی

فصاحت و بلاغت در گفتار

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین ومقررات بانکی

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی بخصوص توسعۀ خدمات مالی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک،  با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی ، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 1 حوت 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies