اعلان بست خالی

Mpoya
Sat, Jun 12 2021 5:16 PM
اعلان بست خالی

Publish Date

Closing Date

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول تعقیب قضایا

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400 

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

مطالبه حکم تخلیه و فروش جایداد های تضمینی مقروضین کابلبانک از محکمه خاص و حوزه های قضایی مربوطه

 نماینده اداره جهت اقرار عندالمحکمه مبنی بر فسخ بیع جایزی و رهایی جایداد های آنعده مقروضین کابلبانک که به اساس گزارش رسمی شعبه جمع آوری قروض این اداره مقروضیت ذمتی شانرا تصفیه نهایی کرده باشند از تضمین

اخذ معلومات پیرامون جایداد های مقروضین از نواحی شهر کابل و شاروالی های ولایات

مطالبه اجراات قباله جات بیع جایزی جایداد های مندرج قباله جات قطعی که صحت آن از محاکم مربوطه اطمینان شده باشد و معرفی نماینده اداره به محاکم غرض اخذ و قبول کردن اقرار مقروض و یا مالک جایداد؛ مستند سازی قضایا موجود در اداره؛ تعقیب مکاتیب قضایای که تابع دوران محاکماتی بوده و توسط و کیل صاحب مدافع به پیش برده میشود

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت حصول اهداف تعین شده

تعمیل تمام احکام داخل محدوده قانون صادره مقام محترم اداره در رابطه به قضایای تحت اجراات این شعبه

پیشنهاد قضایا به مقام محترم اداره مبنی بر اخذ هدایت ثانی در مورد تعمیل احکام صادره قبلی

تعقیب مکاتیب قضایای که در لوی څارنوالی کشور از طرف شعبات این اداره تحت اجراات می باشد

جواب استعلام ها و اجراات در باره مکاتیب متفرقه که از ادارات مختلف مواصلت می نماید

اشتراک در جلسات داخل و بیرون از اداره به اساس هدایت مقام؛ حفظ محرمیت اسناد، معلومات اداره و جلوگیری از ملاقات شخصی رسمی، غیر رسمی و ارتباط مخفی با مقروضین کابلبانک و مراجعین اداره

اجتناب و خود داری از تعلل در اجراات یومیه و تمام انواع فساد اداری و اجراات مخالف احکام قانون

 مسولیت پذیری در قبال وظایف سپرده شده؛ ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به مدیریت اداره تصفیه کابلبانک

مراعات کردن نظم، دسپلین و سلسله مراتب اداری، انجام سایر وظایف که توسط اداره سپرده میشود

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های حقوق، اقتصاد، مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه یا محاسبه (به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود)  

تجربه: 3 سال تجربۀ کاری مرتبط

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارش های کاری و ترتیب پلان کاری

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.