اعلان بست خالی

Mpoya
Sun, Jul 11 2021 3:16 PM
اعلان بست خالی

Publish Date

Closing Date

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسرارشد اداری

آمریت: عمومی همآهنگ کننده زون ها

تاریخ آغاز:20  سرطان 1400           

تاریخ ختم : 10 اسد 1400 

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

ترتیب، تنظیم، تطبیق و توحید پلان و گزارش و تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد تقنینی و اداری مربوط به شعبات و کارکنان ذیدخل به اساس هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلامها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

انسجام هرنوع فعالیتهای تربیوی و رشد مسلکی کارمندان زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و حل مشکلات اداری  کارکنان از طریق آمریت عمومی همآهنگی زون ها

ترتیب گزارش فعالیت های یومیه، هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و ارائه آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

دریافت گزارش های توحیدی حاضری، اضافه کاری و معاشاتی کارکنان بانک و مسئولین امنیتی (محافظت عامه) از زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و ارسال آن به آمریت عمومی منابع بشری جهت اجراآت بعدی

تعقیب ارزیابی کارکنان زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و حصول اطمینان از ارسال به موقع آن به آمریت عمو می منابع بشری

تعقیب امور یومیه با زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و رسیدگی به مشکلات کاری در تفاهم و هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح و ترتیب خلص گزارش آن به آمرین ذیصلاح

ترتیب و تنظیم دیتابیس تشکیلاتی زون ها و  نمایندگی های تحت اثر آن و همآهنگی در زمینه با شعبات ذیربط در مرکز

ترتیب، تنظیم و تعقیب بودجۀ سالانه آمریت در تفاهم با شعبات ذیربط، مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق درچوکات لوایح، مقررات و قانون ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و  مالی، اداره  و  تجارت،  ادارۀ عامه و یا محاسبه.

تجربه: (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی؛ آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی؛ داشتن مهارتهای مدیریتی؛ آشنائی به قوانین و مقررات بانک؛ فصاحت و بلاغت در گفتار؛ توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری؛ قوۀ فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری؛ بلدیت به امور عملیاتی و اداری و حفظ محرمیت و ظیفوی

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.