اعلان بست خالی

Mpoya
Wed, Jul 20 2022 11:56 AM
اعلان بست خالی

Publish Date

Closing Date

مشخصات بست

عنوان بست:   IT Team Leader

آمریت: ناظر کُل    

گرید: دهم (۱۰)

تاریخ آغاز: ۲۰ ذوالحجه ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۲۸)

تاریخ ختم: اول محرم ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۵/۰۸)      

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، نظارت کنترول و ارزیابی امور و کارکنان بخش

طرح و ترتیب پلان کاری،  ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان عمومی و همکاری در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط تکنالوژی معلوماتی مانند، مدیریت تبدیلی، پلان تداوم فعالیت و بازیابی معلومات، پالیسی حفاظت از معلومات و غیره

مدیریت از ترتیب و توسعۀ پلان های بررسی، اسناد و مدارک، چک، بررسی و تحلیل بخش ها و سیستم های تکنالوژی معلوماتی دفاتر بانک مرکزی

حصول اطمینان از تحقق تصاویب هیئت عامل، شورای عالی در بخش ها و سیستم های تکنالوژی معلوماتی

همآهنگی و تأمین ارتباط با مسئولین شعبات و کارمندان ذیدخل جهت بررسی اسناد مربوط تکنالوژی معلوماتی به وقت و زمان معیین آن و رفع مشکلات

حصول اطمینان از صحت اجرای امور دفاتر تحت بررسی شعبات مرکز و ولایات طبق پلان مطروحه، مقرره و طرز العمل کاری از بخش های تکنالوژی معلوماتی و وارسی تمامی سیستم های تکنالوژی، برنامه ها و عملیات های تکنالوژی معلوماتی و در صورت دریافت مشکلات، ترتیب، تنظیم، حفظ و ارایۀ گزارش به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

بازنگری امور ما قبل و ما بعد سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مدیریت از بررسی اسناد تاریخ های مختلف بطور قیدی طبق مقرره و طرزالعمل کاری و ترتیب، تنظیم، حفظ و ارایۀ گزارش به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب و تحلیل خطرات تکنولوژی معلوماتی و تشخیص نکات ایکه از طرف اداره ناظر کُل مورد عطف قرار میگیرد

مدیریت و بررسی بخش های ایمنی تکنالوژی با تشخیص خطرات تکنالوژیک همچون، شبکه، سیستم های عامل، مرکز معلومات ضمناً ارزیابی سیستم های ایمنی و حصول اطمینان از صحت تطبیق و تنظیم سیستماتیک آن

حصول اطمینان از موجودیت پشتوانه (Back up) تمام سیستم ها داخل و خارج ساحه بانک

بررسی از کارکرد دستگاه های DVR کمره های امنیتی، و موجودیت پشتوانه (Back up) آن

مدیریت و تقسیم کار بین اعضای تیم و تنظیم گروپ های بررسی، تعقیب، وارسی و ارزیابی از اجراآت یومیۀ ایشان و ارایۀ مشوره و هدایت جهت بهبود امور کاری

اجرای بررسی خارج ساحه و همکاری با تیم های بررسی که از طریق خارج ساحه بررسی خویش را انجام میدهند در قسمت سیستم های مورد استفاده شعبات تحت بررسی مطابق به هدایت آمریت

اخذ هدایات و رهنمائی از مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح بمنظور تسریع روند کاری در بررسی مواردیکه باعث رکود در پیشرفت کاری یومیه میگردد

مطالبۀ معلومات و سوالات مورد نیاز از شعبات تحت بررسی

ترتیب گزارش تفصیلی از بررسی موارد و تطبیق نتیجۀ بررسی با پلان مطروحه با در نظر داشت تکمیل و صحت بودن اسناد ضمایم و شریک نمودن آن با شعبه مربوط جهت اخذ نظریات، قناعت و عدم قناعت و شریک ساختن آن با مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، سیستم های معلوماتی ( و به داشتن درجه تحصیلی ماستردر بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود)

داشتن دانش مالی، محاسبه و بانکداری.  

تجربه: پنج (۵) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، فصاحت و بلاغت در گفتار، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، بلدیت به امور عملیاتی، حفظ محرمیت و ظیفوی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.