د پولي سیاست په اړه

د افغانستان بانک مسؤولیت لري چې پولي سیاست تطبیق کړي. دا مسؤولیت ورته د افغانستان بانک د قانون پر بنسټ (په ۲۰۰۳ کال) کې په صراحت سره سپارل شوی دی.

د افغانستان بانک د قانون ۶۲ ماده داسې څرګندوي: " د افغانستان بانک باید د افغانستان بانک د پولي سیاست د طرحې، تر لاس لاندې نیولو او اجراء کولو مسؤولیت په غاړه درلودلی وي."

پولي سیاست داسې پالیسۍ ته اشاره کوي چې د افغانستان بانک د قانون لخوا د ټاکل شویو موخو د ترلاسه کولو په موخه تر کنټرول لاندې پولي ابزارونو د کارونې په اړه تر لاس لاندې نیول کیږي.

د افغانستان پولي سیاست د هېواد په اقتصاد کې د پیسو په عرضې باندې د اغیزو په موخه د افغانستان بانک د ابزارونو کارول رانغاړي چې موخه یې د ټولیزه بیو او د مالي نظام ثبات ګڼل کیږي.

ټیټ او ثابته انفلاسیون، دوامداره ودې او شغل لپاره د مطلوبه شرایطو زمینه برابروي. دا کار د توکو د بیو او په راتلونکي کې د خدمتونو په برخه کې شته نا ډاډمنتیاوې کموي او له کورنیو او تشبثاتو سره مرسته کوي څو خپلې مهمې اقتصادي پریکړې لکه؛ لګښت، سپما او پانګه اچونې په خورا ډاډ او پاملرنې سره وکړي. دا کار په خپل وار سره د زیاتې ودې بهیر اسانه کوي او په منځمهاله توګه شغلي فرصتونه چې په هېواد کې د ټولیزه اقتصادي سلامتیا او هوساینې لامل کیږي، پیدا کوي.

پولي سیاست څرنګه کار کوي؟

د افغانستان بانک د پولي سیاست وضعیت بازار ته د پیسو د عرضې په بهیر کې د بدلونونو د راوستلو له لارې ټاکي. د پیسو د عرضې په بهیر کې بدلونونه تقاضا اغیزمنه کوي. د افغانستان بانک د کورنیو بیو د ټیکاو د لومړنۍ موخې د ساتلو په موخه یوه اډانه تر لاس لاندې نیولې چې د نقدینه ګۍ د حجم د کنټرول د اډانې(Monetary Aggregate Targeting Framework)  په نوم یادیږي. د نقدینه ګۍ د حجم  کنټرول په اقتصاد کې ډېر ارزښت لري، له همدې امله د سیالیت په کچه کې هر ډول بدلونونه د هېواد په ټولیزه اقتصادي کړنو باندې په مستقیمه توګه اغیزه لري. د همدې لپاره، د سیالیت/ نقدینه ګۍ په نرخ کې بدلونونه باید د اقتصادي ودې له نرخ او همدا ډول ملي پیسو لپاره تقاضا سره جوړښت ولري.