اعلان تصمیم اعطای قرارداد استخدام شرکت مشورتی و حقوقی غرض مشوره دهی به د افغانستان بانک

tender_admin
logo

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location ابن سنا وات کابل افغانستان

 

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت RLS Legal

نمبر ارتباطی پروژه  :  DAB/1400/NCB/CS04

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

Documents

سافت اعلان تصمیم اعطای قرارداد