اعلان بست خالی

Mpoya
دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۱۰:۳۱
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: بررس  (Auditor)

 اداره: ناظر کُل      

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۱۳)

تاریخ ختم: ۱۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۲۳)           

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، نظارت، کنترول و ارزیابی کارکنان و امور بخش

تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار و ارائۀ معلومات مهم برای طرح پلان سالانۀ بررسی داخلی و همکاری در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط با مدیر ارشد

تحقُق تصاویب هیئت عامل و شورای عالی د افغانستان بانک طبق قوانین، مقررات و لوایح مربوط

مدیریت پروسۀ جمع آوری، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک دفاتر بانک مرکزی طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل های کاری

همآهنگی و تأمین ارتباط با مسؤلین شعبات و کارمندان ذیدخل جهت بررسی اسناد به وقت و زمان معیین آن و رفع مشکلات

تعقیب و مدیریت از صحت اجرای امور دفاتر تحت بررسی طبق مقررات و طرز العمل های کاری بطور قیدی و در صورت دریافت مشکلات، ترتیب، تنظیم، حفظ و ارائۀ گزارش به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

مدیریت بررسی اسناد تاریخ های مختلف بطور قیدی طبق مقرره و طرزالعمل های کاری و تطبیق نتیجۀ بررسی با پلان مطروحه با در نظر داشت تکمیل و صحت بودن آن

ترتیب و ارایۀ گزارش تفصیلی از بررسی موارد با در نظر داشت تکمیل بودن اسناد ضمایم، دفاتر حسابات و ملاحظۀ اسناد که بشکل قیدی جمع آوری گردیده است به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

همآهنگی و ارسال نتیجۀ بررسی به شعبات تحت بررسی جهت ابراز نظر بخش های مربوط در مدت معیین آن و ترتیب گزارش نهائی بعد از ابراز نظر بخش مربوط عنوانی ناظر کُل

 تشخیص و ارزیابی خطرات در ساحات دارای خطر د افغانستان بانک و تهیه معلومات کلیدی در پلان بررسی

تنظیم طرزالعمل های بررسی داخلی، بشمول تشخیص و تعریف موضوعات، تعیین معیارهای بررسی و تحلیل شواهد و مدارک و تهیه نمودن اسناد مربوط شعبات تحت بررسی

راهنمایی اعضای بررسی در تشخیص، طرح و استناد موضوعات و پیشنهادات بررسی داخلی

کسب دانش مسلکی با استفاده از فرصت برنامه های آموزشی (Training) داخل و خارج از کشور و همچنان کسب عضویت نهاد های مسلکی و شریک نمودن معلومات با تمام همکاران اداره

همکاری در آموزش و ارزیابی کار کردگی اعضای جدید التقرر و اتخاذ اقدامات اصلاحی به منظور تشخیص و رفع مشکلات کار کردگی آنها

فراهم نمودن برنامه های آموزشی، راهنمایی نظارتی به اعضای بررسی

هماهنگی با آدیتوران خارجی البته در تفاهم قبلی مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب پلان های کاری و ارائۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، حقوق، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های مذکور ترجیح داده میشود.

تجربه: سه (۳) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبانهای ملی و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی.

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.