څیړنیزې

سرليک کټه ګورۍ  
په افغانستان کې د ډالري اقتصاد مسئلې او اندیښنې څیړنیزې د سند ترلاسه کول