حقیقي برخه

دا برخه مسؤولیت لري چې د حقیق برخې اړوند د لوی اقتصاد د شاخصونو شمېرې راټولې او تحلیل کړي. دا برخهد احصائیې او معلوماتو له ملي ادارې څخه د ناخالصو کورنیو تولیداتو، د لګښتي توکو د شاخص او داسې نور شمېرو په تړاو معلومات ترلاسه کوي او د هغه پر بنسټ د ستر اقتصاد د ځینو متحولونو وړاندوینه کوي. د دې برخې شمېرې د پولي سیاست په طرحه او پلي کولو کې ډېر اهمیت لري.