اعلانات کاریابی

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۱۲:۵۲
Background image

اعلان کاریابی

پُست مدیرانسجام و تطبیق پروژه های ساختمانی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  مدیر انسجام و تطبیق پروژه های ساختمانی آمریت خدمات

گرید :      هشتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۱۲:۵۰
Background image

اعلان کاریابی

پُست انجینیر برق به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     انجینیر برق آمریت خدمات

گرید :        هفتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

ترتیب و ارایه گزارش ماهوار، ربعوار . . .

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کاریابی

پُست تخنیکر برق (برقی مرکز)  به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     تخنیکر برق (برقی مرکز) آمریت خدمات

گرید :      چهارم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

ترتیب و . . .