در مورد سیاست پولی

سیاست پولی در بر گیرندۀ کاربرد ابزارهای پولی به منظور اثرگذاری روی عرضۀ پول در اقتصاد به هدف تأمین ثبات سطح عمومی قیمت های داخلی بحیث هدف اولی د افغانستان بانک میباشد. طبق مادۀ 62 قانون د افغانستان بانک، این بانک بحیث بانک مرکزی مسئولیت طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی در افغانستان را به عهده دارد. از دید د افغانستان بانک، بهترین و عملی­ترین راه برای دستیابی به هدف اولی خویش مهار میزان نقدینگی در اقتصاد می­باشد.

د افغانستان بانک با دستیابی به هدف اولی خود، اعتماد سرمایه گذاران را مبنی بر استفاده از منابع مالی دست داشتۀ شان در جهت تولید و ایجاد اشتغال بیشتر ساخته و از این دریچه می­تواند در رشد اقتصادی ممد واقع شود. همچنان، ثبات این شاخص روی تصامیم اقتصادی خانوار نیز اثرگذار بوده و یکی از عوامل اساسی و تعیین کنندۀ میزان پس اندازها بشمار می­رود. به همین دلیل، د افغانستان بانک حفظ ثبات قیمت ها را بعنوان هدف اساسی خویش انتخاب نموده تا از این طریق بتواند رشد اقتصادی را حمایت نماید. در حال حاضر، د افغانستان بانک فعالیت های خویش را تحت چارچوب هدف قرار دادن متحول های پولی که در آن ثبات قیم داخلی بعنوان هدف اساسی سیاست پولی و رژیم شناور مدیریت شده بعنوان رژیم نرخ مبادله می باشد ، را انتخاب نموده است. د افغانستان بانک با استفاده از ابزار های سیاست پولی  تلاش می­نماید تا اهداف تعیین شده برای متحول های پولی بدست بیاورد.