نشرات

خلاصه ای از مهمترین دستاورد های د افغانستان بانک

نشریة معلوماتی کـمیـسیـون حـل مـنـازعـات مـالـی

مشکلات و نگرانی های اقتصاد دالری در افغانستان

پلان استراتیژیک (1399-1396)

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری د افغانستان بانک

راپورسالانه 1396

راپور سالانه سال 1395

راپور سالانه سال 1394

راپور سالانه سال 1393

راپور سالانه سال 1392

راپور سالانه سال 1391

راپور سالانه سال 1390

راپور سالانه سال 1389

راپور سالانه سال 1388

راپور سالانه سال 1387

راپور سالانه سال 1386

Pagination