تهیه و تامین خدمات مایکرویف ای 1

tender_admin
Logo

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location Kabul

تهیه و تامین خدمات مایکرویف E1    ضرورت شهری حانگه ها و نمایندگی های ولایات دافغانستان بانک 

Documents

Bid document
Invitation for Bid