د جایداد لیلام

د دې ملکیتونو لیست د سوداګریزو بانکونو د غوښتنې پر اساس خپور شوی چې د یادو ملکیتونو پلورل اسانه کړي، د افغانستان بانک د ملکیت ادعا نه ده کړې او په ورته وخت کې، د پلورلو په پروسې کې هیڅ دخیل نه دی.

No

Property type

Property Address

Qabala No

Auction start date

Auction expiry date

Related Bank

Contact No

Remarks

1

 Land

Badam Bagh Deh Kepak, Fourth District, Kabul City

6105/501

18/12/1399

05/01/1400

Maiwand Bank

0703000021

0703000030

12000 Square Meters

Download

2

Land

Bagrami District, Kabul Province

883/233

884/234

18/12/1399

05/01/1400

Maiwand Bank

0703000021

0703000030

Land 40,000  square meters

Download

3

Commercial Property

Ministry of Interior Affairs Road, Kabul City

6047/494

18/12/1399

05/01/1400

Maiwand Bank

0703000021

0703000030

Commercial Property 817 Square Meters

Download

4

Residential House

Industrial Parks Area, Kabul

5315/433

18/12/1399

05/01/1400

Maiwand Bank

0703000021

0703000030

Residential House with an area of 5600 sq. meters

Download

5

Commercial Property

Wazire Abad project Fourth District, Kabul City

5924/483

18/12/1399

05/01/1400

Maiwand Bank

0703000021

0703000030

Commercial property with an area of 300 square meters

Download

د دې ملکیتونو لیست د سوداګریزو بانکونو د غوښتنې پر اساس خپور شوی چې د یادو ملکیتونو پلورل اسانه کړي، د افغانستان بانک د ملکیت ادعا نه ده کړې او په ورته وخت کې، د پلورلو په پروسې کې هیڅ دخیل نه دی.

No

Property type

Property Address

Qabala No

Auction start date

Auction expiry date

Related Bank

Contact No

Remarks

1

Agricultural land

Parwan main road, Shakar Darah, across Sun Petroleum pump station

32/347

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Agricultural land of 31.25 acres

Download

2

Residential House

Across Istalifi area, Mazar City

2147/410

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Residential property with an area of ​​3977 square meters

Download

3

Residential House

2nd part of Khair Khana, behind Negah business center.

8/14

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Wrecked yard with an area of 230 sq. meter located in second part of Khair Khana. 

Download

4

Residential House

Part A Karte Parwan project.

6467/703

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Wrecked house with an area of 855.85 sq. meter located in part A of karte parwan project

Download

5

Commercial Property

Deh Sabz district, Tara khail

57/21

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Commercial property with an area of 6 acres with reserve facilities of oil, along with accessories for uploading and unloading oil

Download

6

Residential House

Apartment 28, block 49

855/3494

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Apartment 28, block 49, first Macroryan, second floor, with 5 rooms.

Download

7

Commercial Property

Khair Khana, Faisal business center, Building.

838/3722

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Property with an area of 276 sq. meters, located in Khair Khana, with 8 floor, and shops

Download

8

Residential House

Kolola Poshta, Hanzala street, beside Blossom hospital

63/11

10/12/1399

20/12/1399

Afghan United Bank

0778885550

0794770202

Kolola Poshta, Hanzala street, beside Blossom hospital, has 3 floors with 7 room, bathroom, toilet and kitchen

Download