د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
     
     

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
سرليک کټه ګورۍ  
د پولي خدمتونو او یا د صرافۍ د شرکت جواز د غوښتنلیک فورم   د سند ترلاسه کول
     
سرليک کټه ګورۍ  
د حقیقی اشخاصو لخوا د صرافۍ یا پولی خدمتونو د شرکت د جواز اخیستلو لپاره درخواستۍ فورم   د سند ترلاسه کول