د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک  
   
   

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
 د صرافۍ  او د پولي خدمتونو د شرکتونو لارښودونه  
د صرافیو او پولي خدمتونو وړاندې کوونکو د سیستم جوړولو شرایط د سند ترلاسه کول
د صرافانو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود د سند ترلاسه کول
د صرافانو ورځنۍ لیک پاڼه (روزنامچه) د سند ترلاسه کول
د حوالو او تبادلي د شکمنو معاملاتو راپور ورکونې لارښود د سند ترلاسه کول
د افغانستان د مالی معاملو او راپورونو شننې مرکز   د سند ترلاسه کول
د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره د مبارزې په اړه ښوونیز پروکرام د سند ترلاسه کول
اداری جوړښت او ورځنی کړنی د سند ترلاسه کول
د پیر او پلور د معیار سره سمو معاملو راپور ورکول د سند ترلاسه کول
د پېسو وینځلو او د ترهه ګرئ د تموېل سره د مبارزې اړتیا د سند ترلاسه کول
د بندېزونو (تعزیراتو) د لست او آنلاین سېسټم کارولو په اړه ښوونيزه برنامه د سند ترلاسه کول
د حوالو غټی معاملی راپور ورکول د سند ترلاسه کول
د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره د مبارزې په اړه ښوونیز پروکرام د سند ترلاسه کول
د انفرادی صرافی  او پولی خدمتونو څخه د شرکت ډول ته د حقوقی جوړښت تدیلولو او د شرکت د جواز د ګټو په اړه پوهاوی د سند ترلاسه کول
د صرافانو او پولی خدمتونو د وړاندی کوونکو مقرراتی مسؤلیتونه د سند ترلاسه کول
د صرافۍ  او د پولي خدمتونو شرکتونو د جواز د ورکونې سندونه او فورمې  
د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د ورځنۍ لیک پاڼې د کارونې لارښود  د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو ورځنۍ لیک پاڼه د سند ترلاسه کول
د صرفانو او د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو لپاره د حمایوی سندونو د ترلاسه کولو لارښود د سند ترلاسه کول
د پولي خدمتونو او یا د صرافۍ د شرکت جواز د غوښتنلیک فورم د سند ترلاسه کول
د حقیقی اشخاصو لخوا د صرافۍ یا پولی خدمتونو د شرکت د جواز اخیستلو لپاره درخواستۍ فورم د سند ترلاسه کول
دپولي خدمتونو او صرافۍ شرکت اساسنامه د سند ترلاسه کول
د صرافي او پولي خدمتونو دجواز اخېستلو لپاره د شرکت دونډه لرونکي) سهمدار( ژمن لیک (تعهد) فورم د سند ترلاسه کول
د صرافي او پولي خدمتونو د شرکتي جواز اخیستنې ژمن لیک (تعهدنامه)  او لمړني شراېط د سند ترلاسه کول
تشکیلاتی چارت د سند ترلاسه کول
د صرافي او پولي خدمتونو دشرکت ضمانت فورمه د سند ترلاسه کول
د حقېقې اشخاصو لپاره دپولي خدمتونو او صرافي شرکت دجواز غوښتنې فورم د سند ترلاسه کول
د شرکت د کارکونکو د امضا نمونې د سند ترلاسه کول
د انساني سرچینو پالیسۍ د سند ترلاسه کول
د کارمندانو د معرفۍ مکتوب د سند ترلاسه کول
د فعالیت د شروع کولو مکتوب د سند ترلاسه کول