د جواز ورکونې لارښونې او فورمې

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
     
     

غیر بانکی بنستونه

  • دالکترونیکي پیسو ادارې
سرليک کټه ګورۍ  

د الکترونيکي پيسو ادارو د سندونو د کتنې لست

د الکترونیکي پیسو ادارې

د سند ترلاسه کول

د بهرنیو اسعارو د تبادله کوونکو د جواز غوښتنلیک

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د مسؤول (منشي) د پیژندلو فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د مسؤول (منشي) د پیژندلو فورم

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د ضمانت فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د ضمانت فورم

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د نوم د بدلیدو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د نوم د بدلیدو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د نمایندګۍ د جوړیدو فورم

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د پرېښودلو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د پرېښودلو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د صرافۍ د جوړیدو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د جوړیدو د غوښتنلیک فورم

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو ژمنلیک

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو لست

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو لست

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د کار د پرېښودلو فورمه

د سند ترلاسه کول

د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز لیک غوښتنلیک

د سند ترلاسه کول

په کابل کې پولي خدمتونه

د سند ترلاسه کول

د افغانستان په ولایتونو کې پولي خدمتونه

د سند ترلاسه کول