د مبادلې د نرخ سیاست

د افغانستان بانک د قانون د ۶۹ مادې په رڼا کې، د مبادلې نرخ د سیاست طرحه، تر لاس لاندې نیول او اجراء کول د افغانستان بانک له بنسټیزو دندو څخه دي. د افغانستان بانک د مبادلې د متحول مدیریت شوي نرخ (Managed Floating Exchange Rate)  له رژیم څخه کار اخلي. د دې رژیم پر بنسټ، د مبادلې نرخ په بازار کې د تقاضا او عرضې د عواملو له لارې ټاکل کېږي او په د افغانستان کې د هغه زیات نوسانونه تر یوه بریده مهاروي.

د مبادلې د نرخ رژیم د اقتصادي شرایطو، د اداینو د بیلانس د وضعیت پر بنسټ او د هېواد د اقتصاد د پرانیستي درجې( د اسعارو د داخلي او بیروني جریانونو) په پام کې نیولو سره ټاکل شوی دی .