د پولي سیاست طرحه او پلي کول 

د پولي سیاست کمېټه د پولي سیاست د طرحې او پرېکړو مسئوله ده. د پولي سیاست کمېټه د افغانستان بانک رئیس، لومړی مرستیال او د عالي شورا غړي رانغاړي. د پولي سیاست کمېټه د افغانستان بانک د لوی رئیس په مشرۍ اداره کیږي. د افغانستان بانک لومړی مرسیتال د کمېټې د مرستیال، د عالي شورا غړي د کمېټې د غړو او د پولي سیاست لوی آمریت د دې کمېټې د سکرتریت په توګه دندې ترسره کوي. د پولي سیاست کمېټه په ټولیزه توګه د هېواد د پولي او ارزي سیاست د ټاکلو مسئولیت لري چې معمولاً په کال څلور ځلې غونډې ترسره کوي.

په ټولیزه توګه، دا کمېټه د پولي سیاست د اډانې او عملیاتي موخو د ټاکلو، د مقداري موخو د تصویب، د مبادېل د نرخ او د افغانستان د اسعاري ترتیباتو د ټاکلو، د پولي سیاست د ابزارونو او د هغه د کارونې د محدودې او د سوداګریزو بانکونو د الزامي زېرمو د سلنې په تړاو پرېکړې کوي.