کلنی مالی صورت حساب

سرليک کته ګورۍ  
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۸ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۷ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۶ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۵ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۴ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۳ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۲ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۱ کال د لینډی تر پایه د افغانستان بانک مالي صورت حساب د سند ترلاسه کول