مالي آمار

بانکونه

سرليک کټه ګورۍ  
د مالي سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2017 زیږدیز کال څلورمه څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالي سکتور د څلوریزي مالي احصائیه د 2017 زیږدیز کال دویمه څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2017 زیږدیز کال دویمه څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2016 زیږدیز کال څلورم څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2016 زیږدیږ کال دریمه څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2016 زیږدیږ کال دوهمه څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه د 2015 زیږدیږ کال ورستی څلوریزه د 2016 زیږدیږ کال لومړی څلوریزه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

د مالی سکتور د څلوریزي مالی احصائیه شمېرنې

د سند ترلاسه کول

غیر بانکی بنستونه

دالکترونیکي پیسو ادارې

سرليک کټه ګورۍ  
د الکترونیکی پیسو د ادارو د شاخصونو راتول شوی راپور په لمری ربع (2018 کال د مارچ تر پایه پوری)

دالکترونیکي پیسو ادارې

د سند ترلاسه کول

د الکترونیکی پیسو د ادارو د شاخصونو راتول شوی راپور دویمه ربع (2016 کال جون) دالکترونیکي پیسو ادارې

د سند ترلاسه کول

صرافان

د پولی خدمتونو وړاندې کوونکې