موقعیت E1 62 اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تامین خدمان مایکرو ویف

tender_admin
logo

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location ابن سنا وات کابل افغانستان

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت محدود المسولیت تیلی کام دیویلپمینت کمپنی افغانستان

نمبر ارتباطی پروژه  :  DAB/1400/NCB/NCS12

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

Documents

سافت اعلان تصمیم اعطای قرارداد