د پولي او مالي سکتور احصائیې

سرليک کټه ګورۍ  
د پولي او مالي احصائیو لنډیز د 2006 له دسمبر څخه د 2021 تر چنګاښ پورې احصائیه د سند ترلاسه کول