د بازار عملیات لوی آمریت

لید لوری:د پانګې د ساتلو په موخه د زېرمو د مدیریت د یو پرمختللي سیستم درلودل، له اسعاري نقدینه ګۍ څخه د ډاډ ترلاسه کول، د بازارونو او د تبادلې د نرخ له ټیکاو څخه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره د پولي سیاست په اغیزناکه تطبیقولو سره د ګټې د مناسبې کچې ترلاسه کول.

ماموریت: زمونږ بنسټیزه مسوولیتونه، له منظور شویو کړنلارو سره سم د اسعاري زېرمو مدیریت، د اسعارو او د بیه لرونکو پاڼو د لیلامونو په ترسره کولو سره د پولي سیاست پلي کول، دولتي او نیمه دولتي ادارو لپاره د اعتبار لیکونو صادرول او د جوړو شویو کړنلارو پر بنسټ د رسمي تبادلې د نرخونو خپرول، دي.

موخې:

د بازار عملیاتو لوی آمریت لاندې موخې لري:

 • د پولي سیاست اغیزناکه پلي کول؛
 • د نړیوالو زېرمو مدیریت؛
 • د اسعاري کافي سیالیت ساتل؛
 • دولتي او نیمه دولتي ادارو ته د اعتبار لیکونو برابرول؛ او
 • د شرایطو وړ بانکونو لپاره د شپني او اعتباري اسانتیاوو مدیریت

جوړښت:

د بازار عملیات لوی آمریت (۲۸) تنه کارکوونکي لري چې د دندو د لایحو په پام کې نیولو سره په لاندې پنځو مدیریتونو وېشل شوي دي:

 1. د اسعاري زېرمو د تنظیم مدیریت

د دې مدیریت بنسټیزې دندې عبارت دي له:

 • د اسعاري زېرمو مدیریت او پانګونه او د هغوي په اړه د دوره اي راپورونو جوړول؛
 • له معامله لرونکو بانکونو او اړوندو بهرنیو مالي ادارو سره د منظمو اړیکو ساتل؛
 • د اړتیاوو د له منځه وړلو لپاره د کافي اسعاري زېرمو له پیسو د ډاډ ترلاسه کول؛
 • د پانګه اچونې د کمیټو د غونډو همغږي کول؛ او
 • د پانګونې او د امانت اېښودلود بهیر څارنه.
 1. د اسعاري زېرمو د خطرونو د شننې مدیریت

د دې مدیریت بنسټیزې دندې عبارت دي له:

 • د اسعاري زېرمو د خطرونو مدیریت؛
 • د خطرونو د مدیریت د دوره اي راپورونو جوړول؛
 • د نړیوالو بازارونو او د پانګونې د فرصتونو په اړه څېړنې؛ او
 • په دوره اي توګه، د اسعاري ټوکرۍ د شاخصونو بیا انډولول.
 1. د اسعارو د لیلام او د تبادلې د نرخ مدیریت

د دې مدیریت بنسټیزې دندې عبارت دي له:

 • د رسمي تبادلې د نرخونو جوړول او په دې اړه د اړوندو ادارو پوښتنو ته د ځوابونو ورکول؛
 • د تبادلې د نرخ د اړوندو مواردو په تړاو له بازار څخه د منظمو سرویګانو په لاره اچول؛
 • له اړوندې مقررې او کړنلارې سره سم د اسعارو د لیلامونو په لاره اچول؛ او
 • د لیلام د اړوندو مواردو په تړاو په لیلام کې له ګډون کوونکو، ملي او نړیوالو ادارو سره رسمي اړیکې (مراوده).
 1. د دولتي بانکوالۍ مدیریت

 د دې مدیریت بنسټیزې دندې عبارت دي له:

 • د اړوندې مقررې او کړنلارې پر بنسټ د بیه لرونکو پاڼو د لیلامونو په لاره اچول؛
 • له اړوندې مقررې سره سم د بیه لرونکو پاڼو د ثانوي بازار څارنه؛
 • د شرایطو وړ بانکونو ته د شپني امانتونو او د پور د اسانتیاوو برابرول؛ او
 • په دوره اي توګه د الزامي زېرمو او د بانکونو د بیمې د حقونو برابرول.
 1. د اعتبار لیکونو مدیریت

د دې مدیریت بنسټیزې دندې عبارت دي له:

 • دولتي او نیمه دولتي ادارو لپاره د اعتبار لیکونو صادرول او د هغوي د وضعیت په اړه د راپور ورکول؛
 • اعتبار لیکونو لپاره د تعدیل، لغوې او ورکړې د اسانتیاوو برابرول؛ او
 • له اړوندو ادارو او معامله لرونکو بانکونو سره د اعتبار لیکونو د اړوندو مسایلو په تړاو اړیکې.