آمریت عمومی عملیات بازار

دیدگاه: داشتن سیستم منظم برای مدیریت ذخایر ارزی به هدف حفظ سرمایه، تامین نقدینگی ارزی، و حصول مفاد مناسب و تطبیق موثر سیاست پولی جهت حفظ ثبات ارزش افغانی.

ماموریت:  مدیریت ذخایر ارزی، تطبیق سیاست پولی با راه اندازی لیلام های اسعار و اوراق بهادار، فراهم سازی تسهیلات بانکی لازمه،صدور اعتبارنامه ها برای ادارات دولتی و نیمه دولتی و نشر نرخ های تبادله رسمی مطابق به طرزالعمل های منظور شده مربوطه، از ماموریت های این آمریت اند.

اهداف

آمریت عمومی عملیات بازار دارای اهداف ذیل است:

تطبیق موثر سیاست پولی؛

مدیریت ذخایر ارزی بین المللی؛

تامین سیالیت کافی ارزی؛

فراهم سازی تسهیلات اعتبارنامه ها برای نهاد های دولتی و نیمه دولتی؛ و

فراهم سازی تسهیلات بانکی لازمه برای آمریت های مربوطه د افغانستان بانک و بانکهای واجد شرایط.

و نشر منظم نرخ تبادله رسمی.

ساختار

آمریت عمومی عملیات بازار دارای 22 کارمند است که با درنظرداشت لایحه وظایف شان در 5 مدیریت ذیل توظیف گردیده و ایفای وظیفه می نمایند:

1.  مدیریت تنظیم ذخایر ارزی

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

مدیریت و سرمایه گذاری ذخایر ارزی و تهیه گزارش های دوره ای در مورد آنها؛

حفظ رابطه منظم با بانکهای معامله دار و نهاد های مالی خارجی مرتبط؛

حصول اطمینان از وجود ذخایر ارزی کافی جهت رفع نیازمندی های ارزی؛

هماهنگ نمودن جلسات کمیته های سرمایه گذاری؛ و

نظارت از عملکرد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها.

2.  مدیریت تحلیل خطرات ذخایر ارزی

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

مدیریت خطرات ذخایر ارزی؛

تهیه گزارش های تحلیلی دوره ای در مورد خطرات ذخایر ارزی؛

تحقیق در مورد بازارهای بین المللی و فرصت های سرمایه گذاری ذخایر ارزی؛ و

توازن مجدد بخشیدن به شاخص های سبد ارزی، به طور دوره ای.

3.  مدیریت لیلام اسعار و نرخ تبادله

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

تهیه نرخ های تبادله رسمی و پاسخ دهی به پرسش های نهاد های ذیربط در مورد؛

راه اندازی سروی های منظم از بازار در خصوص موارد مربوط به نرخ تبادله؛

برگزاری لیلام های اسعار حسب مقرره و طرزالعمل مربوطه؛ و

مراوده با اشتراک کننده گان در  لیلام های اسعار، نهاد های ملی و بین المللی در خصوص موارد مرتبط به لیلام اسعار.

4.  مدیریت اوراق بهادار و تسهیلات بانکی

وظایف عمده این مدیریت عبارت اند از:

مدیریت لیلام ها و پذیرش اوراق بهادار و محصولات بانکی حسب مقرره و طرزالعمل مربوطه؛

نظارت از بازار ثانوی اوراق بهادار حسب مقرره مربوطه؛

فراهم سازی تسهیلات بانکی برای آمریت های مربوطه و  بانک های واجد شرایط؛ و

عیارسازی ذخایر الزامی و طی مراحل سایر مکلفیت های نهاد های مالی حسب طرزالعمل های مربوطه،

5.  مدیریت اعتبارنامه ها

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

صدور اعتبارنامه ها برای نهاد های دولتی و نیمه دولتی و گزارشدهی در مورد وضعیت آنها؛

فراهم سازی تسهیلات تعدیل، لغو و پرداخت برای اعتبارنامه ها؛ و

مراوده در مورد مسایل مربوط به اعتبارنامه ها با نهاد های ذیربط و بانکهای معامله دار.