آمریت عمومی عملیات بازار

دیدگاه: داشتن سیستم پیشرفته مدیریت ذخایر به هدف حفظ سرمایه، حصول اطمینان از نقدینگی ارزی، دریافت سطح مناسب مفاد با تطبیق موثر سیاست پولی برای حصول اطمینان از ثبات مارکیت ها و نرخ تبادله.

ماموریت: مسئولیت های عمده ما مدیریت ذخایر ارزی در مطابقت با طرزالعمل های منظور شده، تطبیق سیاست پولی با راه اندازی لیلام های اسعار و اوراق بهادار، صدور اعتبارنامه ها برای ادارات دولتی و نیمه دولتی و نشر نرخ های تبادله رسمی مطابق به طرزالعمل های ایجاد شده، اند.  

اهداف

آمریت عمومی عملیات بازار دارای اهداف ذیل است:

 • تطبیق موثر سیاست پولی؛
 • مدیریت ذخایر بین المللی؛
 • نگهداری سیالیت کافی ارزی؛
 • فراهم سازی اعتبارنامه ها به نهاد های دولتی و نیمه دولتی؛ و
 • مدیریت سهولت های شبانه و اعتباری برای بانکهای واجد شرایط.

ساختار

آمریت عمومی عملیات بازار دارای 28 کارمند است که با درنظرداشت لایحه وظایف شان به 5 مدیریت ذیل تقسیم گردیده اند:

 1. مدیریت تنظیم ذخایر ارزی

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

   • مدیریت و سرمایه گذاری ذخایر ارزی و تهیه گزارش های دوره ای در مورد آنها؛
   • حفظ رابطه منظم با بانکهای معامله دار و نهاد های مالی خارجی مرتبط؛
   • حصول اطمینان از وجود ذخایر ارزی کافی جهت رفع نیازمندی ها؛
   • هماهنگ نمودن جلسات کمیته های سرمایه گذاری؛ و
   • نظارت از عملکرد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها.
 1. مدیریت تحلیل خطرات ذخایر ارزی

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

   • مدیریت خطرات ذخایر ارزی؛
   • تهیه گزارش های دوره ای مدیریت خطرات؛
   • تحقیق در مورد بازارهای بین المللی و فرصت های سرمایه گذاری؛ و
   • توازن مجدد بخشیدن به شاخص های سبد ارزی، به طور دوره ای.
 1. مدیریت لیلام ارز و نرخ تبادله

وظایف عمده این مدیریت عبارت است از:

   • تهیه نرخ های تبادله رسمی و پاسخ دهی به پرسش های نهاد های ذیربط در مورد؛
   • راه اندازی سروی های منظم از بازار در خصوص موارد مربوط به نرخ تبادله؛
   • برگزاری لیلام های اسعار حسب مقرره و طرزالعمل مربوطه؛ و
   • مراوده با اشتراک کننده در  لیلام های اسعار، نهاد های ملی و بین المللی در خصوص موارد مرتبط به لیلام.
 1. مدیریت بانکداری دولتی

وظایف عمده این مدیریت عبارت اند از:

   • برگزاری لیلام های اوراق بهادار حسب مقرره و طرزالعمل مربوطه؛
   • نظارت از بازار ثانوی اوراق بهادار حسب مقرره مربوطه؛
   • فراهم سازی سهولت های سپرده گذاری شبانه و قرضه به بانک های واجد شرایط؛ و
   • عیارسازی ذخایر الزامی و حق بیمه بانکها به طور دوره ای.
 1. مدیریت اعتبارنامه ها

وظایف عمده این مدیریت عبارت اند از:

   • صدور اعتبارنامه ها برای نهاد های دولتی و نیمه دولتی و گزارشدهی در مورد وضعیت آنها؛
   • فراهم سازی تسهیلات تعدیل، لغو و پرداخت برای اعتبارنامه ها؛ و
   • مراوده در مورد مسایل مربوط به اعتبارنامه ها با نهاد های ذیربط و بانکهای معامله دار.