مالي خدمتونو ته د عامه لاسرسۍ او پراخیتا آمریت

د پراخه څیړنې د تر لاسه شوې نتایجو له مخې، د مالي خدمتونو پراختیا کولې شي د پراخو اقتصادي پالیسیو د موخو د ترلاسه کولو لکه د اقتصادي ودې، د عاید د نابرابری کمول او په ټولنه کې د فقر په کمولو کې مثبت رول ولوبوې.

د موضوع د اهمیت او د پرمختلوونکو هېوادونو لخوا د اړینو اقداماتو د ترسره کولو په موخه د نړیوال بانک په شان د نړیوالو ادارو د ټینګار په پام کې نیولو سره، د افغانستان بانک د ۱۳۹۵ کال په غبرګولي میاشتې کې د مالي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسۍ د ښه کولو آمریت جوړ کړ.

لیدلوری( Vision)

 مالي خدمتونو ته لکه بانکې حساب، سپما حساب، د تقاعد حساب بیمه، پور اخیستل ته لاس رسۍ او لازمه تادیاتي وسایلو ته د عامه لپاره آسانه، خوندي، مناسب، اقتصادی، با کیفیت او ځوان نسل( قانونی عمرنه پورته) په ځانګړې ټوګه ټیټ عاید لرونکې خلک او د ټولنې محروم او زیان منونکې طبقه ته دوامداره او آسانه لاس رسۍ برابرول.

موخې (Objectives)

مالي خدمتونو ته د عامه لاس رسۍ د خپل کاري استقامت په لور، لاندې موخې تعقیبوي.

· مالي خدمتونو ته د عامه لاس رسۍ زیاتوالې په ځانګړې ټوګه فقیر او کم عاید لرونکې طبقې ته

· د مالي خدمتونو مصرفوونکو حقوق تامینول

· په هېواد کې د فقر او د نابرابر عایدو کمول

· د اقتصادی ودې  سره د مرستې لپاره پیاوړې  او خوځنده زمینه برابرول

· د مالي سکتور د مصرفوونکې لپاره د مالي پوهې او وړتیاوې زیاتول

· د تصویب شوې مالې فرهنګ تقویه اودودول

دندې او مسؤلیتونه (Tasks and Responsibilities)

مالي خدمتونو ته د عامه لاس رسۍ او پراخیتا آمریت دندې او مسؤلیتونه په لاندې ډول دې.

· مالي خدمتونو ته اړوند ملې اطلاعاتې  بانک ( دیټابیس) جوړول

· په هېواد کې مالي خدمتونو ته د عامه لاس رسۍ په لور د ننګونې او خنډونې د پیژندلې لپاره تشخیصی مطالعات تر سره کول

· مالي خدمتونو د پراختیا د تګلارې جوړول

· د مالي خدمتونو د پراختیا د تګلارې د تطبیق کولو لپاره اغیزمن څارونکې او ارزونې سیستم جوړول

· د مالي خدمتونو د مصرفوونکو د حقوقو د ملاتړ لپاره اړوند قوانین او مقررې جوړول

· مالي خدمتونو د عامه پوهاوې په اړه  روزنیز ورکشاپونه او پروګرامونو جوړول

· په هېواد کې مالي خدمتونو ته د عامه لاس رسۍ د زیاتوالې لپاره وړاندیزونه وړاندې کول

 تشکیلاتی جوړښت (Organization Structure)

مالي خدمتونو ته عامه لاس رسۍ آمریت اوسنې  تشکیلاتی جوړښت له 7 بستونو څخه جوړ دی. په هغه کې لوی آمر په راس کې قرار لري یو مرستیال او پنځه برخې لري چې په لاندې ډول معرفي کېږي.

1- د مالي خدمتونو مسؤلانه وړاندې کول او د مالي خدمتونو د مصرفوونکې د ساتنې برخه (Finance Responsible & Consumer protection) :

 دغه برخه د رسمې مالي خدمتونو د مصرفوونکو د حقوقو د ساتنې او د لارې څارنه ، د کیفیت، رڼتیا، د مالي محصولاتو  د معلوماتو او شرایطو  د شریک کول او مالي خدمتونو مصرفوونکو ته د هغه د وړاندې کولو د څرنګوالې  په برخه کې فعالیت کوې.

2- د مالي خدمتونو د پراختیا پالیسی او مقرراتو برخه (Financial Inclusion Policy and Regulation) :

 په هېواد کې داړوند مالي خدمتونو د پراختیا  د موجوده قانوني ادانې کتنه او بررسی او هغې  د نړیوال معیاری تکلارې سره پرتله کول، د مقرراتې خنډونه او سینی پیژندنه، د یو خوځنده او جوړونکې حقوقی بنسټ لپاره په هغه کې لازمه تعدیلات راوړل او د مالي خدمتونو د پراختیا ملاټرکونکې کړنلارې تر لاس لاندې نیول د دغې برخې دندې ده.

3- د معلوماتو اندازه کول او څیړنه ( Data Measurement)

د مالي خدمتونو پراختیا  د شاخصونو او د اړوند معلوماتود نړیوال تګلارې کتنه، مالي خدمتونو پراختیا ته اړوند ملې اطلاعاتې  بانک ( دیټابیس) جوړول ، د په هيواد کې د مالې خدمتونو د پراختیا پر مخ د خنډونو او ستونزو د پیژندلې لپاره تشخیصي مطالعې تر سره کول او د مالي معلوماتو مدیریت او استفاده ( هم در عرضې په لور معلومات او هم د تقاضا په لور معلومات) د دغې برخې اساسې دندې دی.

4-  د مالي سکتور د بیخبنسټونو برخه (Financial Sector Infrastructure)

د مالي سکتور د بیخبنسټونو برخه له یوې خوا د خنډونو د پېژندلو او د اعتباري معلوماتو سیستم او د اداینې سیستم په شان د مالي سکتور د بیخبنسټونو پراختیا او پیاوړتیا مسوولیت پرغاړه لري، او له بلې خوا د مالي خدمتونو ته لاسرسي ساحو په شان د مالي سکتور د فزیکي بیخ بنسټونو ته د پاملرنې دنده لري.

5. د اړیکو او عامه پوهاوۍ برخه (Public Awareness and Communication)

د دې برخې مسوولیتونه د عامه پوهاوی، د اړیکو د ټینګولو د لارو چارو تنظیمول او د شته او معموله ابزارونو په مرسته د مالي معلوماتونو لېږدول.