آمریت عمومی توسعه خدمات مالی

به اساس نتایج بدست آمده از پژوهش های گسترده، توسعه خدمات مالی می تواند در راستای نیل به اهداف اساسی سیاست های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی فراگیر، کاهش نابرابری عاید و کاهش فقر در جامعه، نقش مثبت ایفا نماید.

 نظر به اهمیت موضوع و نیز تأکید نهاد های بین المللی مانند بانک جهانی مبنی بر رویدست گرفتن اقدامات لازم از جانب کشور های رو به انکشاف و نو ظهور، رهبری د افغانستان بانک آمریت عمومی توسعه خدمات مالی را در ماه جوزای سال 1395 ایجاد نمود.

دیدگاه (Vision)

تأمین دسترسی آسان، مصئون، مناسب، اقتصادی، با کیفیت و متداوم نفوس جوان (بالای سن قانونی) به ویژه افراد دارای عاید پائین و قشر آسیب پذیر و محروم جامعه، به خدمات مالی مانند حساب بانکی، حساب پس انداز، حساب تقاعد، بیمه، دسترسی به قرضه و وسایل تأدیاتی لازم.

اهداف (Objectives)

آمریت عمومی توسعه خدمات مالی در استقامت کاری خویش، اهداف زیر را دنبال می کند:

· افزایش دسترسی عامه به خدمات مالی به ویژه دسترسی قشر فقیر و دارای عاید پائین جامعه به خدمات مالی

· تأمین حقوق مستهلکین خدمات مالی

· کاهش نابرابری عاید و نیز کاهش فقر در کشور

· ایجاد بستر توانمند و پویا برای کمک به رشد اقتصادی فراگیر

· افزایش دانش و قابلیت های مالی مستهلکین سکتور مالی

· ترویج و تقویت فرهنگ مالی پاس

وظایف و مسئولیت ها (Tasks and Responsibilities)

 فشرده وظایف و مسوولیت های آمریت عمومی توسعه خدمات مالی قرار ذیل می باشد:

· ایجاد بانک اطلاعاتی (دیتابیس) ملی مربوط به توسعه خدمات مالی

· انجام مطالعات تشخیصیه به غرض شناسایی چالش ها و موانع فرا راه توسعه خدمات مالی در کشور

· ترتیب و تدوین راهبرد ملی توسعه خدمات مالی

·  ترتیب و تدوین راهبرد دانش مالی در کشور

· ایجاد سیستم مؤثر نظارت و ارزیابی از تطبیق راهبرد توسعه خدمات مالی

· ترتیب و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حمایت حقوق مستهلکین خدمات مالی

· راه اندازی برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی و آگاهی دهی عامه در مورد خدمات مالی

· ارایه پیشنهادات به منظور افزایش دسترسی عامه به خدمات مالی در کشور

 ساختار تشکیلاتی (Organizational Structure)

 ساختار تشکیلاتی آمریت عمومی توسعه خدمات مالی در حال حاضر متشکل از 7 بست میباشد که در آن آمر عمومی در راس قرار داشته و دارای یک معاونیت و پنج بخش می باشد که مختصراً از قرار ذیل به معرفی آنها پرداخت شده است:

1. بخش ارایه مسئولانه خدمات مالی  و حمایت از مستهلکین خدمات مالی ( Consumer Protection& Responsible Finance): این بخش در راستای حفاظت از حقوق مستهلکین خدمات مالی رسمی و نظارت بر شیوه، کیفیت، شفافیت، شریک نمودن کامل معلومات و شرایط محصولات مالی، و چگونگی عرضه خدمات مالی به مستهلکین این خدمات فعالیت می کند.

2. بخش پالسی و مقررات توسعه خدمات مالی (Financial Inclusion Policy and Regulation)

وظیفۀ این بخش مرور و بررسی چارچوب قانونی موجود مربوط به توسعه خدمات مالی در کشور و مقایسۀ آن با شیوه های سالم و روش های معیاری بین المللی، و همچنان تشخیص خلا ها و موانع مقرراتی، به میان آوردن تعدیلات لازم در آنها به غرض ایجاد یک بستر حقوقی پویا و سازنده و رویدست گرفتن پالیسی های حمایوی توسعه خدمات مالی می باشد.

3. بخش  سنجش داده ها، و پژوهش (Data Measurement)

مرور بر رهنمود های بین المللی مربوط به Data   و شاخص های توسعه خدمات مالی، ایجاد بانک اطلاعاتی (دیتابیس) ملی مربوط به توسعه خدمات مالی، انجام مطالعات تشخیصیه به غرض شناسایی چالش ها و موانع فراراه توسعه خدمات مالی در کشور و مدیریت و استفادۀ  اطلاعات (Data) مالی (هم داده های معطوف به سمت عرضه و هم داده های معطوف به سمت تقاضا)، از وظایف اساسی این بخش می باشد.

4. بخش زیربنای  سکتور مالی (Financial Sector Infrastructure)

بخش زیر بنای سکتور مالی از یک سو وظیفه تشخیص موانع و ارایه طرح های انکشافی را در بخش انکشاف زیربناهای سکتور مالی مانند تقویت زیربنای سیستم معلومات اعتباری، و سیستم پرداخت را به عهده داشته و از جانب دیگر، این بخش وظیفه رسیدگی به زیر بناهای فزیکی سکتور مالی مانند محلات دسترسی به خدمات مالی را شامل می شود.

5. بخش ارتباطات و آگاهی دهی عامه (Public Awareness & Communication)

مسئولیت های این بخش عبارت اند از آگاهی دهی عامه و تنظیم چگونگی شیوه برقراری ارتباط و انتقال معلومات مالی با استفاده از ابزار های موجود و معمول می باشد.