سیاست نرخ مبادله

در پرتو مادۀ 69 قانون د افغانستان بانک، طرح، اتخاذ و اجرای سیاست نرخ مبادله یکی از وظایف عمدۀ د افغانستان بانک می‌باشد. د افغانستان بانک رژیم نرخ مبادله شناور مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate) را انتخاب  کرده است. تحت این رژیم، نرخ مبادله از طریق عوامل  عرضه و تقاضا در بازار تعیین و نوسانات حاد آن را د افغانستان بانک تا حد ممکن مهار می نماید.

رژیم نرخ مبادله به اساس شرایط اقتصادی، وضعیت بیلانس تادیات  و با در نظر داشت درجه باز بودن اقتصاد کشور (جریان ورود و خروج اسعار) انتخاب گردیده است. تحت این رژیم، د افغانستان بانک نرخ مبادله را مورد هدف قرار نمی‌دهد.