مالي سکتور

پولي پالیسۍ او د مبادلې نرخ د هېواد د مالي سیاست په نږدې همغږۍ سره په تفصیل سره طرح او تطبیق کیږي. د همدې لپاره، د افغانستان بانک له مالیې وزارت سره نږدې همکاري لري. د پولي سیاست د آمریت مالي سکتور مالي معلومات لکه؛ دولتی عواید او لګښتونه، د ملي بودجې تمویلي سرچینې او دې ته ورته نور معلومات د ماليې وزارت له بېلابېلو ریاستونو څخه راټولوي. دا معلومات له راټولیدو وروسته د احصائیه پوهانو لخوا څېړل کیږي او په یو ځانګړي جدول کې ځای پر ځای کیږي او نهايی معلومات یې د سکتور د شننونکو په واک کې ورکول کیږي. د معلوماتو پربنسټ، شننونکي د بېلابېلو دورو لپاره څېړنیز راپورونه جوړ او ترتیبوي. له نهايي کتنې وروسته دا راپورونه د افغانستان بانک په اقتصادي خپرونو کې خپریږي.

سربېره پر دې، د نغدي مدیریت د کمېټې په غونډو کې ګډون چې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک په ګډون هره میاشت جوړیږي او همدا ډول نورې اړوندې غونډې د دې سکتور له دندو څخه ګڼل کیږي. د نغدي مدیریت د کمېټې بنسټیزه موخه د دولت د لګښتونو په اړه د نظرونو تبادلې، د عوایدو راټولیدل او د تیرې میاشتې په اوږدو کې د بودجې په لګښت کې د دولت بریا او ناکامي ګڼل کیږي او د شته نیمګړتیاوو او ستونزو د حلولو لپاره لازمه تصمیمونه نیسي.