سکتور مالی

پالیسی‌های پولی و نرخ مبادله با هماهنگی نزدیک سیاست مالی کشور مفصلاً طرح و تطبیق می‌گردد. به همین خاطر، بانک مرکزی با وزارت مالیه همکاری نزدیک دارد. سکتور مالی آمریت سیاست پولی اطلاعات مالی چون عواید و مصارف دولتی، منابع تمویلی بودجۀ ملی و امثال آن را از ریاست‌های مختلف وزارت مالیه گردآوری می‌کند. این معلومات پس از جمعآوری، از طرف احصائیه دانان بازنگری شده و در جداول مشخص قرار داده می‌شود و معلومات نهائی آن به تحلیلگران سکتور پیشکش می‌شود. به اساس معلومات، تحلیلگران گزارش‌های تحلیلی را برای ادوار مختلف زمانی تهیه و ترتیب می‌کنند. پس از تجدید نظر نهائی، این گزارش‌ها در نشریات اقتصادی بانک مرکزی به نشر می‌رسند.

افزون بر این، اشتراک در نشست‌های کمیتۀ مدیریت نقدی که با اشتراک وزارت مالیه و د افغانستان بانک هر ماه دایر می‌شود و همچنان سایر نشست‌های مربوطه از جمله وظایف این سکتور دانسته می‌شود. هدف عمدۀ کمیتۀ مدیریت نقدی عبارت از تبادل نظرات پیرامون مصارف دولت، جمعآوری عواید و کامیابی یا ناکامی دولت در امر مصرف بودجه طی ماه گذشته می‌باشد و تصامیم لازم را برای رفع کاستی‌ها و مشکلات موجود، اتخاذ می‌دارد.